• Reinfeldt, Kai – Naise emantsipatsiooni küsimus Eestis 1920. aastatel Postimehe ja Päevalehe põhjal
 • Resetnikova, Aigi – Nõukogude Eesti miilitsa kujunemine rahvuslikuks politseiteenistuseks
 • Resetnikova, Aigi – Naispolitseiametnike töörahulolu probleemid
 • Rohtla, Merle – Kehaga rahulolematuse taustategurid teismeeas
 • Stamberg, Tõnis – Meeste ja naiste palgaerinevusi mõjutavad tegurid 1992. ja 2002. aastal
 • Tali, Margaret – Poliitika ja meediadiskursused 1980. ja 1990. aastate eesti kunstis
 • Tali, Margaret – Art into popular culture : the mythologies of male artists in Estonian media 1986 – 1996
 • Talves, Kairi – Ettevõtlusest Eesti naisettevõtja pilgu läbi : bakalaureusetöö
 • Talves, Kairi – Paindlik tööaeg töö- ja pereelu ühitamise teenistuses õhtusel ja öisel ajal töötavate Eesti elanike näitel : magistritöö
 • Tell, Saima – Võrdsete võimaluste tagamine hariduses
 • Tigasson, Külli-Riin – Valimisreklaami muutumine televisioonis 1992-2002
 • Tiistar, Klenja – Täiskasvanukoolitus naiste elukulus
 • Tomberg, Merle – Alkoholisõltuvuses naisklient: toimetulekut toetavad teenused
 • Trummal, Aire – Alaealiste prostitutsioon Tallinnas. Nähtuse olemus ja tagamaad
 • Trummal, Aire (koostaja) – Alaealiste kaubitsemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil Euroopas: päritoluriigid. Eesti uurimusraport
 • Täht, Kristina – Riigistruktuurides töötavate naiste käitumisstrateegiad
 • Uke, Elena – Lasteprostitutsiooni olemusest ja rehabilitatsiooni võimalustest Eesti spetsialistide arvamuste taustal
 • Uriko, Kristiina – Mehe ja naise kohanemine lapseootusega: Mehe ja naise rasedusaegne suhtumine peresünnitusse
 • Uulimaa-Margus Ulvi – Naiskinnipeetavate arengulood ning hinnangud vangistuse mõjust edaspidisele elule ja suhetele lastega
 • Vain, Liivi – Eakate meeste toimetulek Jõelähtme vallas
 • Vallikivi, Tiina – Perevägivallast noorukite pilgu läbi Eestis
 • Veigel, Annika – Teismeliste tütarlaste seksuaalkäitumine
 • Viiart, Anu – Soolised erinevused agressiivsuses
 • Villa, Birgit – Alaealiste prostitutsioon Eestis: põhjused ja ennetamine
 • Villa, Birgit – Alaealiste prostitutsioon Eestis: hetkeolukord ja ennetamise võimalusi
 • Vinckler, Julia – Naiste narkomaania Eestis
 • Võsa, Reelika – Sugupool ja keel Eesti seltskonnaajakirjanduses aastal 2000
 • Väli, Jane – Perekonna konstrueerimine ajalehes “Postimees” 2001.aastal
 • Zilensk, Heli – Kehaimidži ja seotussuhete seosed teismeeas