Ventsel, Angela. Soolise võrdõiguslikkuse tagamine sotsiaaltoetuste maksmisel (magistritöö, 2018)

Angela Ventsel
2018

Tartu Ülikool
Õigusteaduskond
Avaliku õiguse osakond

Magistritöö
Juhendaja dr. iur. Gaabriel Tavits

Tartu
2018

 

Sisukord

SISUKORD
SISSEJUHATUS

1. SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE OLEMUS
1.1. Soolise võrdõiguslikkuse mõiste, tekkimine ja selle tagamine
1.2. Sooline palgalõhe kui soolise võrdõiguslikkuse osa
1.2.1. Soolise palgalõhe olemus
1.2.2. Sooline palgalõhe Euroopa Liidu tasandil
1.2.3. Sooline palgalõhe Eesti tasandil

2. SOOLISE PALGALÕHE MÕJU SOTSIAALTOETUSTE MAKSMISEL
2.1. Sotsiaaltoetuse mõiste ja liigid
2.2. Soolise palgalõhe mõju vanemahüvitise maksmisel
2.2.1 Vanemahüvitis kui sotsiaaltoetus
2.2.2. Soolise palgalõhe mõju vanemahüvitisele
2.3. Soolise palgalõhe mõju pensioni maksmisel
2.3.1. Pension kui sotsiaaltoetus
2.3.2. Soolise palgalõhe mõju pensionile

KOKKUVÕTE
SUMMARY - ENSURING GENDER EQUALITY IN PAYING SOCIAL BENEFITS
LÜHENDID
KASUTATUD KIRJANDUS
KASUTATUD ÕIGUSAKTID
KASUTATUD KOHTUPRAKTIKA
AVALDAMATA ALLIKAD