Tänapäeva demokraatia tuumaks on esindatuse kontseptsioon - inimeste üldhuvid väljenduvad demokraatlikult valitud esindajate kaudu. Õigus olla esindatud ja õigus valida esindajat on üldlevinud põhiõigus, mis on tavaliselt sätestatud põhiseaduses.
Demokraatia põhimõtte kohaselt peaksid kõik ühiskonnagrupid olema võimu- ja otsustamispositsioonidel olema proportsionaalselt esindatud.

Sugupoolte võrdsuse saavutamine otsustamistasandil on oluline nii inimõiguste kui demokraatia arengu seisukohalt -  mida rohkem osalevad nii naised kui mehed otsuste vastuvõtmisel, seda paremini on esindatud nende erinevad huvid ja kogemused, seda enam vastavad poliitilised otsused ühiskonna mõlema grupi vajadustele ning areneb osalusdemokraatia. Naiste ja meeste osakaal poliitiliste otsuste tegemise tasandil on põhinäitajaks maa soolise võrdõiguslikkuse  ja demokraatia taseme mõõtmisel.