ENUT on lühend Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest. Oleme mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mille tegevusest on kõik huvilised oodatud osa saama.

ENUT registreeriti 1997. a. aprillis. Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25-510) asuv keskus on esimene naiste teabekeskus Eestis, kus on ka nais- ja sugupooleuuringute-alane raamatukogu.

ENUTi laiem eesmärk on parendada arusaamu inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia arengule, ärgitades meeste ja naiste koostööd kõigis eluvaldkondades ning õhutades sugupooltevahelist võrdsust.

ENUT pakub oma raamatukogu kasutamiseks uurijatele ja õpilastele, poliitikutele, meediale, teistele mittetulundusühingutele ja laiemale üldsusele. Ka õppejõud on oodatud meie vahendeid kasutama.

ENUTi eesmärgid on

 • levitada inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse alast teavet
 • hallata ja täiendada soolise võrdõiguslikkuse alast interdistsiplinaarset raamatukogu
 • toetada erinevate soolise võrdõiguslikkusega tegelevate organisatsioonide koostööd
 • edendada osalusdemokraatiat naiste suurema aktiivsuse läbi kõigis ühiskonnaelu sfäärides
 • integreerida soolise võrdõiguslikkuse temaatika haridussüsteemi
 • mõjustada soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte sisseviimist riigi seadustesse
 • jätkata tegevust laiemale avalikkusele mõeldud kohtumispaiga- ja teabekeskusena
 • arendada nais- ja meesorganisatsioonide võrgustikku
 • võrdõiguslikkuse süvalaiendamine.

ENUT:

 • tegutseb kõigile avatud raamatukogu ja teabekeskusena (haldab ja täiendab naisorganisatsioonide, raamatukogu jt. andmebaase);
 • teeb koostööd Tallinna Ülikooliga uuringute, õppetöö ja trükiste osas võrdõiguslikkuse valdkonnas;
 • annab välja ja levitab interdistsiplinaarset nais- ja meesuuringute ajakirja Ariadne lõng;
 • jälgib, analüüsib ja sekkub sugupooli puudutavatesse küsimustesse erinevates avaliku elu valdkondades;
 • korraldab soolist problemaatikat käsitlevaid konverentse, seminare ja ümarlaudu;
 • annab välja eesti- ja ingliskeelset ajalehte ENUT’i uudised;
 • suhtleb väliskolleegide ja teiste sarnaste organisatsioonidega Eestis ja väljaspool;
 • on Vabaühenduste Liidu, Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) liige ja järgib oma tegevuses Kodanikuühenduste eetikakoodeksit.