Strateegia

Missioon

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) on mittetulundusühing, mis on pühendunud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamisele kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

 

Visioon

ENUTi visiooniks on naiste ja meeste võrdõiguslikkusel baseeruv kodanikuühiskond, kus ENUTil on oluline roll avaliku sektori, avalikes huvides tegutsevate ühenduste ja erasektori ühendamisel võrdõiguslikkuse tagamiseks, olles sootemaatiline infoallikas ja kompetentsikeskus ning soouuringute edendaja Eestis.

 

Strateegia

Ühiskonna tasandil on ENUT:
■ sõltumatu kompetentsikeskus, mis pakub sootemaatilisi analüüse, uuringuid ja koolitusi meediale, riigiasutustele, ülikoolidele, MTÜdele, otsides selleks rahastamisvõimalusi;
■ üks arvamusliidritest sooküsimustes meedias, arvestades kiiresti arenevate sotsiaalmeedia võimalustega;
■ diskussioonide algataja ja soouuringualase info vahendaja oma tegevussuundades;
võrgustike (organisatsioonid, eksperdid, uurijad) ülevalhoidja ja arendaja;
■ partner riigiasutustele, haridus- ja äriorganisatsioonidele ning mittetulundussektorile.

Organisatsiooni tasandil pakub ENUT:
■ aja- ja asjakohast teavet oma liikmetele, võrgustike liikmetele ja teistele huvilistele;
■ sootemaatilisi üritusi ja koolitusi oma liikmeskonnale;
■ võimalust olla kaasatud erinevatesse kohalikesse ja rahvusvahelistesse projektidesse.

 

Strateegilised tegevussuunad aastateks 2015–2018

1. Infokeskuse (sh raamatukogu ja infoleht) tegevuse jätkamine ja kaasaegseks teabekeskuseks arendamine.
2. Akadeemilise nais- ja meesuurimusliku ajakirja „Ariadne Lõng“ jätkuv väljaandmine.
3. Soouuringutealase õppe- ja teadustöö toetamine ning lobitöö kõrgkoolides jt haridusasutustes.
4. Võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, sh vastavasisuline koostöö riigi ja KOV asutustega.
5. Soouuringute oskusteabe ja -sõnavara arendamine koos valdkonna asjatundjatega.
6 .Koostöö naisorganisatsioonide jt mittetulundusühendustega. Oma võrgustike edasiarendamine (MTÜd, naisettevõtlus) ja partnerite võrgustikes osalemine (EMSL, ENÜ, AKÜ, Inimõiguste ümarlaud jt).
7. Koostöö Eesti Vabaharidusliidu, Eesti Haridusfoorumi, vastutustundliku ettevõtluse, sotsiaalse ettevõtluse jt võrgustikega, samuti ärisektori kaasamine oma tegevustesse.
8. Rahvusvaheline koostöö (arengukoostöö sh) Euroopa Liidu, ÜRO liikmesmaade ja arenguriikide organisatsioonidega ( sh EIGE).
9. Poliitikaanalüüside läbiviimine ja nende analüüside tutvustamine vastavatele sihtgruppidele ja laiemale avalikkusele.
10. Sotsiaalmeedia kasutamine oma analüüside ja tegevuse tutvustamiseks.
11.Vabatahtlike edasine kaasamine ENUTi tegevustesse.

 

2017. aasta prioriteedid

1. Kaasaegse teabekeskuse arendamine.
2. Poliitikaanalüüside läbiviimine, nende tutvustamine vastavatele sihtgruppidele ja laiemale avalikkusele (heaolu arengukava jt).
3. Rahvusvaheline (ka arengu-)koostöö Euroopa Liidu, ÜRO liikmesmaade ja arenguriikide organisatsioonidega.
4. Soouuringutealase õppe- ja teadustöö toetamine ning lobitöö kõrgkoolides jt haridusasutustes.
5. Soolise võrdõiguslikkuse suurendamine ettevõtluses, sotsiaalne ettevõtlus.
6. Tegevuspõhise eelarvestamise edendamine riigi ja KOV tasandil.
7. Palgalõhe vähendamise erinevate meetmete (sh Tööinspektiooni tegevus) toetamine.
8. Sotsiaalmeedia kasutamine oma analüüside ja tegevuse tutvustamiseks.