Missioon

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) on mittetulundusühing, mis on pühendunud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamisele kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

Visioon

ENUTi visiooniks on naiste ja meeste võrdõiguslikkusel baseeruv kodanikuühiskond, kus ENUTil on oluline roll avaliku sektori, avalikes huvides tegutsevate ühenduste ja erasektori ühendamisel võrdõiguslikkuse tagamiseks, olles sootemaatiline infoallikas ja kompetentsikeskus ning soouuringute edendaja Eestis.

Strateegia

Ühiskonna tasandil on ENUT:

■ sõltumatu kompetentsikeskus, mis pakub sootemaatilisi analüüse, uuringuid ja koolitusi vabaühendustele, meediale, riigiasutustele, ülikoolidele ja teistele haridusasutustele, otsides selleks rahastamisvõimalusi;

■ diskussioonide algataja ja soouuringute alase teabe vahendaja oma tegevussuundades;

võrgustike (organisatsioonid, eksperdid, uurijad) ülevalhoidja ja arendaja;

■ partner riigiasutustele, haridus- ja äriorganisatsioonidele ning mittetulundussektorile.

Organisatsiooni tasandil pakub ENUT:

■ aja- ja asjakohast teavet oma liikmetele, võrgustike liikmetele ja teistele huvilistele;

■ soolise võrdõiguslikkuse teemalisi üritusi ja koolitusi oma liikmeskonnale ja teistele sihtgruppidele;

■ võimalust olla kaasatud erinevatesse kohalikesse ja rahvusvahelistesse projektidesse.

Tegevussuunad aastateks 2022–2025

Infokeskuse (sh erialaraamatukogu) tegevuse jätkamine ja teabekeskuse arendamine.

Välkraamatukoguga üritustel osalemine.

Akadeemilise nais- ja meesuurimuste ajakirja „Ariadne Lõng“ jätkuv väljaandmine.

Soouuringutealase õppe- ja teadustöö toetamine ning lobitöö kõrgkoolides jt haridusasutustes.

Koostöö kõrgkoolide soolise võrdõiguslikkuse volinike ja teiste soolist võrdõiguslikkust edendavate institutsioonide ja esindajatega.

Kutsestandardi väljatöötamine soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonna õpetajate ettevalmistamise toetamine.

Soouuringute oskusteabe ja -sõnavara arendamine koos valdkonna asjatundjatega.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise toetamine kõigis valdkondades koostöös erinevate organisatsioonide ja võrgustikega.

Koostöö vabaühendustega. Oma võrgustike edasiarendamine (vabaühendused, naisettevõtlus) ja partnerite võrgustikes osalemine soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Rahvusvaheline koostöö (sh arengukoostöö) Euroopa Liidu, ÜRO liikmesmaade ja arenguriikide organisatsioonidega.

Uurimuste ja poliitikaanalüüside läbiviimine ja nende analüüside tutvustamine vastavatele sihtgruppidele ja laiemale avalikkusele.

Sotsiaalmeedia kasutamine oma analüüside ja tegevuse tutvustamiseks ja ühiskondliku mõju suurendamiseks.

Vabatahtlike edasine kaasamine ENUTi tegevustesse.

31. jaanuar 2022