Missioon

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) on mittetulundusühing, mis on pühendunud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamisele kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

 

Visioon

ENUTi visiooniks on naiste ja meeste võrdõiguslikkusel baseeruv kodanikuühiskond, kus ENUTil on oluline roll avaliku sektori, avalikes huvides tegutsevate ühenduste ja erasektori ühendamisel võrdõiguslikkuse tagamiseks, olles sootemaatiline infoallikas ja kompetentsikeskus ning soouuringute edendaja Eestis.

 

Strateegia

Ühiskonna tasandil on ENUT:
■ sõltumatu kompetentsikeskus, mis pakub sootemaatilisi analüüse, uuringuid ja koolitusi meediale, riigiasutustele, ülikoolidele, MTÜdele, otsides selleks rahastamisvõimalusi;
■ üks arvamusliidritest sooküsimustes meedias, arvestades kiiresti arenevate sotsiaalmeedia võimalustega;
■ diskussioonide algataja ja soouuringualase info vahendaja oma tegevussuundades;
võrgustike (organisatsioonid, eksperdid, uurijad) ülevalhoidja ja arendaja;
■ partner riigiasutustele, haridus- ja äriorganisatsioonidele ning mittetulundussektorile.

Organisatsiooni tasandil pakub ENUT:
■ aja- ja asjakohast teavet oma liikmetele, võrgustike liikmetele ja teistele huvilistele;
■ sootemaatilisi üritusi ja koolitusi oma liikmeskonnale;
■ võimalust olla kaasatud erinevatesse kohalikesse ja rahvusvahelistesse projektidesse.

 

Strateegilised tegevussuunad aastateks 2018–2021

 1. Infokeskuse (sh erialaraamatukogu) tegevuse jätkamine ja teabekeskuseks arendamine.
 2. Välkraamatukogu rakendamine.
 3. Akadeemilise nais- ja meesuurimuste ajakirja „Ariadne Lõng“ jätkuv väljaandmine.
 4. Soouuringutealase õppe- ja teadustöö toetamine ning lobitöö kõrgkoolides jt haridusasutustes.
 5. Võrdõiguslikkuse lõimumise toetamine, sh vastavasisuline koostöö riigi- ja KOV-asutustega (nõustamine, koolitamine, toetamine svõ lõimumisel).
 6. Soouuringute oskusteabe ja -sõnavara arendamine koos valdkonna asjatundjatega.
 7. Koostöö naisorganisatsioonide jt vabaühendustega. Oma võrgustike edasiarendamine (vabaühendused, naisettevõtlus) ja partnerite võrgustikes osalemine (EMSL, ENÜ, AKÜ, Inimõiguste ümarlaud jt).
 8. Koostöö kaudu (Eesti Haridusfoorumi, ametiühingute jt) vastutustundliku ettevõtluse, sotsiaalse ettevõtluse, palgalõhe vastu! koalitsiooni, mitmekesisuse, kestliku arengu koalitsiooni jt võrgustike, samuti ärisektori kaasamine oma tegevustesse soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.
 9. Rahvusvaheline koostöö (sh arengukoostöö) Euroopa Liidu, ÜRO liikmesmaade ja arenguriikide organisatsioonidega (sh EIGE).
 10. Uurimuste ja poliitikaanalüüside läbiviimine ja nende analüüside tutvustamine vastavatele sihtgruppidele ja laiemale avalikkusele.
 11. Sotsiaalmeedia kasutamine oma analüüside ja tegevuse tutvustamiseks ja ühiskondliku mõju suurendamiseks.
 12. Vabatahtlike edasine kaasamine ENUTi tegevustesse.