Mittetulundusühingu  Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus põhikiri

I Keskuse nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta

1.1. Keskuse ametlik nimi on ”Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus”. Keskuse ametliku nime lühendiks on “ENUT”.
1.2. Keskuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3. Keskuse eesmärgiks on tegutseda infokeskusena, mis kogub, korrastab ja vahendab nais- ja meesuuringute ning sugupoolte alast teavet, toetab ja koordineerib vastavat koostööd isikute, institutsioonide, teadus-ja õppeasutuste ning  vabatahtlike organisatsioonide vahel, suunab naiste koolitust ja ümberõpet ning naisuurimuse alase hariduse edendamist Eestis, annab välja stipendiume.
1.4. Keskuse tööd võib nõustada nõuandev kogu. Nõuandvasse kogusse võivad kuuluda nii
kodu- kui välismaised eksperdid.
1.5. Keskuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.6. Keskus on asutatud määramata ajaks.

II Keskuse liikmeks vastuvõtmise ning  keskusest väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Keskuse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik või organisatsioon, kes soovib arendada keskuse eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab keskuse juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma keskuse põhikirja, vähemalt ühe keskuse liikme soovituse ja tasub keskuse üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
2.2. Keskuse liikmeks vastuvõtmise otsustab keskuse juhatus.
2.3. Keskusest väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse. Keskuse juhatus kustutab oma otsusega keskusest väljaastunu liikmete nimekirjast.
2.4. Keskuse liikme võib keskusest välja arvata juhatuse otsusega, kui liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud keskuse liikmemaksu.
2.5. Keskuse liikme väljaarvamise (peale 2.3 ja 2.4 nimetatud juhtudel) otsustab keskuse juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma  väljaarvamise  küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle ½ juhatuse liikmetest.
2.6. Keskuse juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse veelkordset läbivaatamist väljaarvamisele järgneval keskuse üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Keskuse liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega keskuse üldkoosolekul;
b) olla valitud keskuse juhatuse ja muude organite liikmeks;
c) saada keskuse juhatuselt ja muudelt organitelt teavet keskuse tegevuse kohta;
d) kasutada keskuse poolt pakutavaid teenuseid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud kodukorrale.
3.2. Keskuse liige on kohustatud:
a) järgima keskuse tegevuses osalemisel põhikirja ja keskuse organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks keskuse liikmemaksu;
c) teatama keskuse juhatusele keskuse liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed  (elukoha aadress, meiliaadress, telefon) ning isikukoodi; ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;
d) tasuma keskuse liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta keskel.

IV Üldkoosolek

4.1. Keskuse kõrgeimaks organiks on keskuse üldkoosolek, kus igal keskuse liikmel on üks hääl.
4.2. Keskuse üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja kinnitamine ja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine;
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes keskuse esindaja määraamine;
e) keskusele kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga  antud teiste organite pädevusse.
4.3. Keskuse üldkoosoleku kutsub kokku juhatus
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult põhjust ära näidates vähemalt üks kolmandik keskuse liikmetest;
c) muudel juhtudel, kui keskuse huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab keskuse juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku  teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.5. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt üks kolmandik liikmetest.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud keskuse liikmetest või nende esindajatest.
4.7. Üldkoosoleku põhikirja  muutmiseks on vajalik üldkoosoleku kahe kolmandiku häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi keskuse liikmete nõusolek.

V Juhatus

5.1. Keskuse tegevust juhib ja seda esindab  juhatus, milles on  vähemalt 5 liiget, kellest vähemalt  üks esindaja  on Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Naiskoolituse Keskusest.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 3 aastaks.
5.3. Juhatus esindab keskust kõigis õigustoimingutes.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete lihthäälteenamus.
5.5. Juhatuse liikmel on õigus volitada keskuse mõnda teist liiget ennast esindama juhatuse koosolekul, kui ta sellest ise mõjuvatel põhjustel osa ei saa võtta.
5.6. Juhatusel on õigus moodustada töörühmi erinevate projektide ja töövaldkondade jaoks.

VI Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

6.1.Keskuse ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2.Keskuse likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3.Keskuse likvideerimise korral antakse allesjäänud vara üle keskuse põhikirjalisi eesmärke elluviivale tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 

Põhikiri on kinnitatud 13.06.2018

Array