Haridussüsteem (selle kõik tasemed) on oluline sotsiaalsete sooliste erinevuste ja ebavõrdsuste taastootmise ja omandamise institutsionaalne keskkond.

Lisaks õpetajate otsestele ja varjatud suhtumistele ja hoiakutele, mis lapsi mõjutavad, on soolistatud tegurid juba haridusasutuste struktuuridesse (näiteks õppekavad- ja materjalid) tihedalt integreeritud ning seda kõike vaatamata seadustes sätestatud võrdsetele võimalustele kõigile inimestele. Sooaspektid haridussüsteemis on olulised, kuna nad avaldavad mõju õpilaste vahetutele hariduslikele ja sotsiaalsetele kogemustele ning seeläbi nende tulevasele käitumisele ja eluteele.

Kuna sooliste ebavõrdsuste (taas)tootmine saab alguse juba kõige esimestel haridusastmetel, siis oleks samme kõigile võrdseid võimalusi pakkuva hariduse poole vaja alustada juba lasteaia ja alghariduse tasemetelt, sest hilisematel kooliastmetel on väljakujunenud norme juba raskem muuta. Jäigad soopõhised ettekirjutused seavad tihti piiranguid tüdrukute ja poiste võimete ja oskuste arendamisele ja kasutamisele ning hilisematele valikutele, seega tuleks haridussüsteem alates selle baasstruktuuridest üles ehitada võimalikult soostereotüüpide vabana ning julgustada nii tüdrukuid kui poisse osalema kõikides eluvaldkondades.

Avarda oma teadmisi

Seotud viiteid

Kus saab õppida?

Eestis eraldi soouuringute eriala ei ole, kuid ülikoolides pakutakse tudengitele üksikuid aineid, mis soolisuse teemat laiemalt tutvustavad. Tehtud on mitmeid erinevaid soouurimuslikke bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid ning uurimusi. Huvilised on alati oodatud ENUTisse kirjandust ja lõputöö- või uurimiteemasid otsima. Soouuringutega saab süvitsi tegeleda mitmel pool maailma ülikoolides, kus on olemas vastav eriala ja mitmetes uurimisasutustes.