Asutamine

ENUT registreeriti mittetulundusühinguna aprillis 1997. Asutamise eestvedajateks olid Kanada eestlane Eda Sepp ja Norra ameeriklane ning Oslo ülikooli professor Suzanne Lie, kes töötasid koos huvilistega Tallinna Pedagoogikaülikoolist (aastast 2005 Tallinna Ülikool), Tartu Ülikoolist ja Sotsiaalministeeriumist. Seati eesmärgid, koostati põhikiri ja valiti juhatus.

ENUTi asutamise toetajaid on olnud palju, sh võib nimetada EL PHARE Macro Democracy Programme, Ontario Provints Kanadas, Kanada Eesti Abistamise Komitee, Tallinna Ülikool, Avatud Eesti Fond, Norra, Rootsi, Soome, Hollandi, Kanada, Suurbritannia ja USA saatkonnad, ÜRO Arendusprogramm, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Norra Välisministeerium, Kesk- ja Ida-Euroopa Koostöö Programm, Oslo Ülikool Norras ja Ameerika Naiste Klubi Oslos.

Eda Sepal õnnestus taotleda Ontario provintsi valitsuselt 15000 ja Kanada Eesti Abistamise Komiteelt 5000 Kanada dollarit, mille eest soetatud 2500 raamatuga pandi alus raamatukogule, mille avamine toimus 27. novembril 1997. Nimetatud üritusel eksponeeriti veel eesti naissoost kunstnike Concordia Klari, Maria Kristiina Ulase, Malle Leisi, Sandra Jõgeva, Anu Põderi, Alice Kase, Evi Tihemetsa, Epp Viirese, Vive Tolli ja Tuuliki Tolli töid ühise nimetuse all „Emad ja tütred“.

Algusest peale on ENUT asunud Tallinna Ülikooli hoones ja on toimunud vastastikune koostöö: ENUTi raamatukogu on olnud ülikooli õppejõudude ja tudengite kasutada ning ülikool on võimaldanud ENUTile ruume oma ürituste korraldamiseks; koostöös ülikooli kirjastusega on ENUT andnud välja raamatu „Carrying Linda’s Stones: An Anthology of Estonian Women’s Life Stories“ ning nais- ja meesuuringute ajakirja „Ariadne Lõng.“

Tegevuse algus

Esimeseks kaheks aastaks sai tegevuse rahastajaks Euroopa Liidu PHARE Macro Democracy Programme, vastav leping sõlmiti 17. juulil 1998.
Esimesse juhatusse kuulusid peale Suzanne Lie ja Eda Sepa veel akadeemikud Voldemar Kolga ja Tiina Aunin, Tartu Ülikooli sotsioloog Anu Laas, Ülle-Marike Papp ja Reet Laja Sotsiaalministeeriumist ning Kaire Ainjärv Haridusministeeriumist.

Suzanne Lie oli ühtlasi ENUTi akadeemiline direktor (aastatel 1997–2000). Esimeseks palgaliseks tegevdirektoriks sai Selve Ringmaa (1998–2003). Peale teda töötas (aastani 2006) samal kohal Ilvi Jõe-Cannon, kes on vabatahtlikuna olnud ENUTiga seotud juba 1998. aastast. Peale 2006.a. ei ole ENUTil tegevjuhti enam olnud. Keskuse haldamine on toimunud põhiliselt juhatuse ja projektijuhtide poolt, kes on vajaduse korral teinud ka muid töid.

ENUT avati ametlikult 4. veebruaril 1999 konverentsiga „Eesti naised poliitikas“ ja ilmus ka esimene ENUT Uudised. Järgmine üritus oli seminar „Eesti naised ja kohalik poliitika: strateegia ja taktika“, mis toimus sama aasta maikuus.

Edasine tegevus

ENUT on aastate vältel organiseerinud sooteemalisi ümarlaudu, seminare ja loenguid, mida on juhtinud Euroopa ja Põhja-Ameerika eksperdid.

ENUTi suuremad projektid:
1) PHARE Democracy Programme (ELi rahastatud 2 aastat kestnud projekt), mis pani aluse nais- ja meesuuringute ajakirjale Ariadne Lõng, võimaldas korraldada konverentse, seminare ja ümarlaudu.
2) UNDP toetusega muretsetud IT-vahendite ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetuse abil seati sisse naisorganisatsioonide infokeskused Balti riikides. Hiljem laienes võrgustik Norra Välisministeeriumi toetusega ka Põhjamaadesse. Sama ministeerium toetas ENUTi kodulehe uuendamist ja haldamist.
3) Ariadne Lõnga (ilmunud seise aastakäiku) on hiljem toetanud Kanada Välisministeerium, Hollandi Suursaatkond, Avatud Eesti Fond (AEF) ja Eesti Kultuurkapital.
4) ENUTi Uudised, mis on ilmunud nii eesti kui ka inglise keeles, anti esmakordselt välja PHARE projekti raames 1998. a. Edasi on leht ilmunud ebaregulaarselt – sõltudes rahastamisest. AEF, Norra Välisministeerium ja ELi EQUAL programm on olnud siiani suuremad toetajad ning viimane number (2008.a.) ilmus Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) rahastatud projekti raames.
5) Mama Cash toetas soouuringute lisaeriala väljatöötamist Tallinna Pedagoogika Ülikooli jaoks 2003. a. Llisaeriala rakendamist toetas AEF.
6) 2003. aastal korraldas ENUT PMN ja Norra Suursaatkonna toetusel politseinikele esmakordse koolituse perevägivalla teemal, mis on jäänud nende koolituse osaks tänaseni.
7) Aastatel 2002–2009 tegutses ENUT mitmete inimkaubitsemise ja prostitutsiooni küsimustega seotud projektidega, mida toetasid USA Välisministeerium, PMN, European Women’s Lobby ja EUQAL. ENUT avaldas ka vastavateemalist kirjandust, sh eesti- ja venekeelsed teatmikud prostitutsiooni nõudluse kohta ning eestikeelne tõlge käsiraamatust „The Links between Prostitution and Sex Trafficking“. Selle tulemusena on Eesti avalikkuse arusaam prostitutsiooni ja inimkaubitsemise olemusest tunduvalt avardunud. Hiljutisim tegevus selles valdkonnas oli Euroopa Komisjoni rahastatud kaheaastane projekt „NGO and Governmental Cooperation Across the South Caucasus to Develop a Joiont Response to Trafficking in Women and Children“, milles ENUT oli juhtpartneriks vastavatele organisatsioonidele Gruusias, Armeenias ja Azerbajiaanis.
8) 2006. a. ilmus raamat „Carrying Linda’s Stones: An Anthology of Estonian Women Life Stores“, mille neli toimetajat koostasid vabatahtlikena ja mille väljaandmist toetasid eraisikud. Raamatut hinnatakse kui parimat ingliskeelset väljaannet Eesti lähiajaloost ning sellest on ilmunud juba kaks kordustrükki – 2007. ja 2009. aastal. Sissetulek raamatu müügist läheb ENU’ile.
9) Alates 2008. a on ENUT keskendunud sooküsimustele hariduses. AEF toetas projekti, mille eesmärgiks oli soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Eesti haridussüsteemis. Lisaks sellele toetas AEF ka projekti, mis uuris sootundlikkust Eesti lasteaedades.
10) KÜSK toetas 2009. a. projekti, mis rõhutas sooliselt tasakaalustatud ühiskonna vajadust, et olla jätkusuutlik. Samal aastal rahastas PMN projekti, mis uuris sootundlikku eelarve koostamist kohalikes omavalitsustes.
11) Kliimamuutused, analüüsituna soolisest aspektist, on uus teema; PMNi rahastatud ENUTi projekt käsitles seda Läänemere piirkonnas.

Vaata põhjalikumat teavet ENUTi projektidest siit.

Muud tegevused

Lisaks projektide läbiviimisele on ENUT aidanud organiseerida Eesti Naisteühenduste Ümarlaua (ENÜ) 2003. a. ja olnud kaks aastat selle organisatsiooni sekretariaadiks. ENUT on teinud lobitööd soolise võrdõiguslikkuse seaduse poolt (Riigikogu võttis selle vastu 2004. a aprillis), ja püüab jätkuvalt mõjutada meediat sootundlikkuse suunas.

2007. a oktoobris tähistas ENUT 10. aastapäeva, korraldades kahepäevase rahvusvahelise konverentsi „Teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda: 10 aastat“, mille toetajateks olid PMN, Norra saatkond, Soome saatkond, Tallinna linnavalitsus, Tallinna Ülikool, Hotell Schlössle ja Cankaya Ülikool.