• Raamatukogu võivad kasutada kõik tasuta.
 • Lugejaks saab registreeruda passi või mõne teise isikut tõendava dokumendi alusel. Lugejaks registreerimisel kohustub lugeja täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.
 • Raamatuid laenutatakse välja üldjuhul kuuks ajaks (30 päevaks). Uudiskirjandust ja eriti nõutavaid raamatuid võib välja anda ka lühemaks ajaks. Pärast tähtaja möödumist tuleb raamat tagastada või laenutust pikendada. Laenutustähtaega saab pikendada kirjutades e-postile enut@enut.ee, telefoni teel 640 9173,online-keskkonnas https://enut.raamatukogud.ee iseseisvalt, juhul, kui Teil on olemas WEBRIKS kasutaja) või raamatukogus kohapeal. WEBRIKS kasutajanime ja parooli küsige raamatukogutöötajalt.
 • Tagastamistähtaja ületanud raamatute eest tasub lugeja viivist, milleks on 5 senti päevas raamatu kohta.
 • Kaotatud või rikutud raamatu peab lugeja asendama teise eksemplariga või samaväärsega trükisega või siis tasuma raamatu hinna.
 • Käesoleva eeskirja mittetäitja kaotab ajutiselt või alaliselt õiguse kasutada ENUTi raamatukogu.
 • Teile vajaliku raamatu leidmiseks kasutage raamatukogu avariiuleid, arvutit või raamatukoguhoidja abi. Raamatuid saate otsida ka e-kataloogist.
  Kui valitud raamat on parasjagu välja laenutatud, siis soovi korral on võimalus registreerida end laenutusjärjekorda.
 • Käsiraamatud (sõnastikud jms) ja ajakirjad on kasutamiseks kohapeal.
 • Raamatud tagastatakse raamatukogutöötajale. Arvuti ja paljundusaparaadi kasutamiseks paluge luba raamatukotöötajalt.
 • Raamatukogus on raamatud jaotatud teemade kaupa. Teemade täielik nimekiri eesti ja inglise keeles on raamatukogus väljas (vt raamatukogu märksõnastik). Teemade sees on raamatud jaotatud alfabeetiliselt autori nime või pealkirja esitähe järgi. Kohaviit asub iga raamatu serval, näit. C2/ATW (teavik asub riiulis C2, autor Atwood).
 • Arvuti abil saab teostada otsinguid elektroonilises andmebaasis nt autori, pealkirja või märksõna järgi.
 • Raamatukogus on paljundusvõimalus – 1 lk maksab 0.10 € ja samuti bibliograafiate väljaprintimisvõimalus.

Kui Teil on tekkinud küsimusi või soovite saada ENUTi raamatukogu lugejaks, palun pöörduge meie raamatukogutöötaja poole.