Eelarved on vahendid poliitiliste lubaduste elluviimiseks ja prioriteetide seadmiseks. Sotsiaalse võrdsuse suurendamisel on oluline küsimus, kas soolise võrdõiguslikkuse kehtestamise kohustust on arvestatud ka eelarveotsuste tegemisel. Sootundlikul eelarvete koostamisel kasutatakse erinevaid vahendeid, lähenemisi ja strateegiaid tulemuste, väljundite, tegevuste ja sisendite jälgimiseks sugupoolte aspektist. Soolise võrdõiguslikkuse aspekti integreerimine eelarvete koostamise protsessi aitab välja tuua erinevusi naiste ja meeste olukorras ning neid dokumenteerida. Avalikke ressursse saab paremini kasutada sihtgruppide huvides ning tehtud kulutused on efektiivsemad, kui on arvestatud soolisest aspektist tulenevate tingimuste, vajaduste ja eelistustega. Eelarvete soopõhise hindamise tulemuseks on võrdsemad tingimused, sihtgrupi vajadustele enam vastavad ja kasutajasõbralikumad avalikud teenused.

Vajadust sootundlike eelarvete koostamise järele ja nende koostamise olulisust soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise protsessi rakendamisel on tunnistatud mitmes rahvusvahelises dokumendis, millega Eestigi on liitunud. EL liikmesriikides on viimastel aastatel viidud läbi järjest rohkem sootundlikke eelarvealgatusi nii riigi tasandil kui kohalike omavalitsuste tasandil ning need eelarvealgatused on hõlmanud nii tervet eelarvet kui ka väiksemaid eelarve osasid.

ENUTi jaoks on sootundlikud eelarved üks prioriteetsetest tegevusvaldkondadest alates aastast 2008.

 

Sootundlikul eelarvestamisel on positiivne mõju

Sootundliku eelarvestamise põhimõtteid järgides paranevad:

Sotsiaalne võrdsus
Sotsiaalse võrdsuse suurendamisel on oluline küsimus, kas soolise võrdõiguslikkuse kehtestamise kohustust on arvestatud ka eelarveotsuste tegemisel.

Efektiivsus
Avalikke ressursse saab paremini kasutada sihtgruppide huvides ning tehtud kulutused on efektiivsemad, kui on arvestatud soolisest aspektist tulenevate tingimuste, vajaduste ja eelistustega.

Teenuste kvaliteet
Eelarvete soopõhise hindamise tulemuseks on võrdsemad tingimused, sihtgrupi vajadustele enam vastavad ja kasutajasõbralikumad avalikud teenused.