Soopimedusest sootundlike eelarveteni kohalikes omavalitsustes: soolise perspektiivi lisamine kohalike omavalitsuste eelarvetesse Eestis ja Soomes (2009)

Projekti nimi: Soopimedusest sootundlike eelarveteni kohalikes omavalitsustes:  soolise perspektiivi lisamine kohalike omavalitsuste  eelarvetesse Eestis ja Soomes

Kestus: 2009

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on  propageerida kohalikul tasandil hea valitsemise põhimõtteid ja  tagada seeläbi meestele ja naistele võrdne juurdepääs avalikele teenustele ning meeste ja  naiste võrdne kohtlemine neile avalike teenuste osutamisel. Suurendada kohalike omavalitsuste huvi  sootundlike eelarve algatuste koostamise vastu,  tutvustada  kohalike omavalitsuste esindajatele sootundlike eelarvete koostamise ja analüüsimise meetodeid ja parimaid praktikaid.  Sootundlike eelarvete koostamise ekspertide võrgustiku laiendamine.

Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, poliitikud, riigiametnikud

Tegevused: Projekti raames kogutakse informatsiooni sootundlike eelarvete koostamise metoodikatest ja parimatest praktikatest, tutvutakse  Soome sootundlike eelarvete koostamise parimate praktikatega ja kohtutakse Soome ekspertidega; koostatakse  kohalikele omavalitsustele juhendmaterjal eelarvete analüüsimiseks arvestades soolist aspekti ja viiakse läbi seminar kohalike omavalitsuste esindajatele soolise perspektiivi lisamisest planeerimise protsessi ja kohalike eelarvete koostamise ja analüüsimise protsessi.  Projekti tegevused ja tulemused leiavad kajastamist ENUT uudistes ja ENUT koduleheküljel.

Partnerid: Soome Naisorganisatsioonide Ühendus (NYTKIS), Naiskoolituse Keskus

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti raames toimunud üritused:

30. septembril 2009. a. toimus visiit  Helsingi, eesmärgiga tutvuda sootundlike eelarvete rakendamise parimate praktikatega Soomes.    Külastati Soome Rahandusministeeriumi, kus  Senior Budget Secretary Päivi Valkama tutvustas Soome valitsuse poolt rakendatavat sootundlike eelarvete rakendamise kava.  Päeva teisel poolel jagas Eeva Sinisalo- Juha praktilisi kogemusi sootundlike eelarvete koostamise protsessist Kauniaineni linnas.

11. detsembril 2009.a. toimus seminar „Jätkusuutliku regionaalarengu sotsiaalsed väljakutsed“. Seminari eesmärk oli tõsta kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajate teadlikkust soolise aspekti arvestamise vajadustest  ja võimalustest regionaalarengu planeerimise, eelarvestamise  ja analüüsimise  protsessides.

Projekti käigus valminud materjalid:

  • ENUT Uudised