Allpool saad teha avalduse soolise võrdõiguslikkuse võrgustikuga liitumiseks. Loe võrgustikust lähemalt siit.

Võrgustikust

Eesti Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik on avalikes huvides tegutsev vabatahtlikkuse alusel moodustatud koostöövõrgustik. Võrgustik moodustati 2009 aastal projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“  tegevuste raames.  Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku eesmärgiks on kaasa aidata jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule Eestis, tugevdades põhiõiguste kaitstust ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ühiskonnas, tõstes avalikkuse huvi ja teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest, ning aidates oma igapäevase tegevusega kaasa soolise ebavõrdsuse vähendamisele.

Oma tegevuses lähtub soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik Eesti Kodanikeühenduste eetikakoodeksist ja  Eesti  soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku statuudist.

MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ülesanneteks on  eestkostevõrgustiku administreerimine ja koostöö koordineerimine, võrgustiku esindamine, suhtlemine avalikkusega ja soolise võrdõiguslikkuse alase ekspertiisi osutamine ja vahendamine võrgustiku liikmetele.

Võrgustiku liikmeks võib olla iga ametlikult registreeritud organisatsioon või, üksikisik, kes on huvitatud soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete edendamisest ühiskonnas. Loe võrgustikust lähemalt siit

 

 

Liitumisavaldus

[contact-form-7 id=”6505″ title=”SVV liitumisavaldus”]