MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) eetilise tegutsemise põhimõtted

MTÜ Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) on Vabaühenduste Liidu liige ja järgib vabauhenduste eetikakoodeksit ja  ENUTi eetilise tegutsemise põhimõtteid.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. ENUT on mittetulundusühing, mille missiooniks on  pühendumine naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamisele kõigis ühiskonnaelu valdkondades

2. ENUT järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

3. ENUT kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma vabatahtlikke ja töötajaid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogu  ja töötajad vastutavana.

4. ENUT peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. ENUT püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid tegevustulemusi.

6. ENUT, saades vahendid oma tegevuseks toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

1. ENUT ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

2. ENUT, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

3. ENUT ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

1. ENUT kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

2. ENUT lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

1. ENUT annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

2. ENUT peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskuslik juhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

3. ENUT avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

1. Teave MTÜ ENUT missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.

2. ENUT suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

3. ENUT on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

1. ENUT on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

2. ENUT ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

1. ENUT peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

2. ENUT austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Salliv

1. ENUT tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisisust.

2. ENUT ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.