Seadus

Vastavalt soolise võrdõiguslikkuse seaduse 16 § 9 lõige 1 kohaselt on riigiasutused ja kohalike omavalitsusüksuste asutused kohustatud soolist võrdõiguslikkust süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendama ja lõige 2 kohaselt riiklikke, piirkondlikke ning institutsionaalseid strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavasid planeerides, ellu viies ja hinnates peab lähtuma naiste ja meeste erinevatest vajadustest ja ühiskondlikust staatusest ning arvestama, kuidas rakendatud ja rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus võeti Eestis vastu 2004. aastal.

 

Vaata ka Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaanne (PDF)

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta võeti vastu 1979. aastal.

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele REC(2003)3 meeste ja naiste tasakaalustatud osaluse kohta poliitilises ja avalikus otsustusprotsessis

Seletuskiri

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele REC(2007)17 soolise võrdõiguslikkuse standardite ja mehhanismide kohta

Euroopa Parlamendi võrdõiguslikkuse teemaline teabeleht