Uudised

Uudised

 • Märtsis tähistatakse naistepäeva ja see tõstab reeglina üles teema lilled versus naiste õigused. 21. märtsil kell 18 algav Mondo Akadeemia kannab pealkirja “Ghana naine – traditsioonide pantvang?” ning kutsub arutlema naiste õiguste ja võimaluste üle maailma eri paigus. Kui Eestis on kuumad teemad palgalõhe, naiste esindatus poliitikas ja tööturul, siis traditsioonilises Ghana ühiskonnas puuduvad naistel […]

 • ÜRO seatud 17 kestliku arengu eesmärki on suured ja laiad, sisaldades kokku pea paarsada alaeesmärki. Saamaks ülevaadet, mis nende valdkondade sees toimub, palus Andrei Liimets ekspertidel vabakonnast ja mujalt kirjutada, milline pilt Eestis ja Eesti perspektiivist paistab ning kuidas eesmärgid aastaks 2030 päriselt täidetud saada võiks. Soolise võrdõiguslikkuse saavutamisest kirjutas Kadi Viik Feministeeriumist. Eestis on […]

 • 29. jaanuarist 2. veebruarini 2018 külastasid Eestit ENUTi koostööpartnerid Gruusia vabaühendustest ja omavalitsusest. Jaanuari lõpus saabusid Eestisse projekti „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine” raames Adžaaria Haridus- ja Kultuuriministeeriumi haridusosakonna juhataja Nazibrola Beridze-Gabaidze, NGO Georgia People’s Harmonious Development Society juhataja Tsovinar Nazarova, Batumis asuva koostööpartneri NGO For […]

 • Sooline palgalõhe on Euroopas keskmiselt 16%, Eestis aga koguni 27%. Palgalõhe kujunemisel on palju mõjutajaid – alustades töö, pere- ja eraelu ühitamise võimalustest, naiste karjäärikatkestustest, personalipraktikatest töökohal, soolisest segregatsioonist hariduses ja tööturul, haridusvalikutest, hoiakutest ning lõpetades üldiste normide ja väärtustega. Just väärtushinnangute asjus on muutusi tunda. Paljud omanikud ja nende palgatud juhid usuvad aga ikka […]

 • ENUT alustas septembris maailmahariduse projektiga, mille eesmärgiks on tutvustada alg- ja põhikooli õpilastele ÜRO kestliku arengu eesmärke. Õpilastele tutvustatakse lähemalt probleeme seoses vaesuse, hariduse, soolise võrdõiguslikkuse, vee kättesaadavuse, säästliku tootmise ja tarbimise ja kliimasoojenemisega. Projekti raames valivad õpilased ühe ÜRO arengueesmärgi, mida lähemalt uurida ning mille põhjal presentatsioon koostada. Projekt kulmineerub minifestivaliga, kus õpilased tutvustavad […]

 • Hoogu naisettevõtlusele! 20.  novembril 2017 Mida Euroopa Komisjon teeb naisettevõtluse toetamiseks Jose Freitas, Euroopa Komisjon, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat   Daamid ja härrad Mul on äärmiselt hea meel ja suur au teie ees tänasel konverentsil esineda.   Lubage mul öelda,  et teie algatus on äärmiselt kiiduväärne, see on suurepärane. Asjal on kaks külge – […]

 • Arengukoostöö projekt “Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine”. Oktoobri lõpus viidi Batumis läbi seminar “No Bullying”, mille raames psühhoterapeut ja koolitaja Merit Lage tutvustas Gruusia sotsiaaltöötajatele, pedagoogidele, laste haridusasutuste juhtidele ja MTÜ-de esindajatele kiusamise ennetamise ja sekkumise programme “Kiusamisest vabaks” ja “Ühise Mure meetod”. Koolitusel osalejatele kingiti […]

 • Seoses rahvusvahelise naisettevõtluse päevaga (19. novembril) ja EL eesistumise raames toimuva väikeettevõtlusnädalaga korraldame naistele-ettevõtjatele konverentsi: „Hoogu naisettevõtlusele!” 20. novembril 2017 ministeeriumide ühishoone konverentsisaalis Suur-Ameerika 1, Tallinn Konverentsi korraldab Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) koostöös naiste ettevõtlust toetavate MTÜde võrgustiku ja ettevõtlusministriga.   Konverentsi päevakava 13.00-14.00 Saabumine ja tervituskohv. Ettevõtete ja ettevõtjate tutvustus ettevõtlusnurkades. 14.00-14.40 Konverentsi […]

 • Ettevõtjad jagavad oma kogemusi ning üheskoos publikuga arutletakse ja väideldakse müütide ning stereotüüpide ümber, mis ühiskonnas naisettevõtluse kohta ringlevad. Fookuses on ka küsimus, mida riik saaks paremini teha, et Eesti ettevõtlusmaastikul rohkem naisi tegutseks ja senisest selgemalt pildil oleks. Arutelu eesmärgiks on suurendada naiste endi teadlikkust oma võimalustest ettevõtjana ja tuua juba Eesti ettevõtlusmaastikul tegutsevad […]

 • Palgalõhe vastu!plaaniga ühinenud organisatsioonid tunnustavad valitsust perehüvitiste reformi läbiviimisel, leides, et sellel on oluline mõju ka palgalõhe vähendamisele. Vastu!plaani osalised esitasid valitsusele lisaks kolm mõtet, kuidas veelgi kiirendada perehüvitiste seaduse muutmisel seatud eesmärkide saavutamist. Töögrupp usub, et isade rolli laste kasvatamisel aitab suurendada see, kui sujuvalt tõsta isadele reserveeritud vanemapuhkust kolmandiku ehk kuue kuuni. Vastav […]

 • 2016. aasta juulis alustas ENUT koos Ukraina partneriga Human Rights Foundation arengukoostööd („Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul“). Projekt osutus väga edukaks ja nüüd jätkatakse juba neljas regioonis toetamaks naiste ettevõtlikust. Tänu mentorlusele on mentiide aktiivsus ja toimetuleku võimalused laienenud. Suurenenud on teadlikkus naisettevõtlusest ja ettevõtlusega seotud valdkondadest, seal hulgas ettevõtlikkuse […]

 • Projekt „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine.” Juuli alguses viibisid Batumis Eesti eksperdid, kes koolitasid käimasoleva arengukoostööprojekti raames Adžaaria politsei- ja piirivalveametnikke, sotsiaaltöötajaid, psühholooge, õpetajaid ja MTÜ-de esindajaid. ENUTi poolt osales meie esinaine Reet Laja, kes rääkis soolisest võrdõiguslikkusest ja naiste rollist ühiskonnale olulistel teemadel kaasarääkimisel. Peatuti […]

 • The training “One day on open-minded digital thinking” will be divided into three main focus areas. 1st block will consist of lectures and workshops around how the digital technology development has, and will continue, to change our behaviors and the way we do business today. Objective: To get a joint understanding of digital life today. […]

 • Projekti nimi: „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine“ Projekti kestvus: 01.06.2017- 30.04.2018 Sisu: Eesti-Gruusia ühisprojekti eesmärk on Adžaaria autonoomses vabariigis naiste- ja lastevastase vägivalla vähendamine ja ohvriabi tõhustamine. Projekti käigus koolitatakse Adžaaria viies omavalitsuses töötavaid ametnikke ja spetsialiste (sotsiaaltöötajad, õpetajad, psühholooge) eesmärgiga tõsta nende kutseoskuseid lähisuhtevägivalla ohvrite […]

 • The training “One day on open-minded digital thinking” will be divided into three main focus areas. 1st block will consist of lectures and workshops around how the digital technology development has, and will continue, to change our behaviors and the way we do business today. Objective: To get a joint understanding of digital life today. […]

 • ENUTi  arengukoostööprojekti  „Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul“  käigus tutvustati  Ukraina kolleegidele Eestis kasutusel olevaid praktikaid vabakonna, sotsiaalse ettevõtluse, e-kaubanduse ning karjäärivõimaluste toetamisel.  5-päevasel õppevisiidil kohtuti erinevate valdkondade  spetsialistidega,  jagati kogemusi ja loodi uusi kontakte. Ukrainlastele avaldasid suurimat muljet siinsed laialdased e-teenuste võimalused. Samuti tajuti soolise võrdõiguslikkuse teemaga järjepidevalt tegelemise olulisust. […]

 • 10. aprillil 2017 allkirjastati palgalõhe vastu!plaan, millega pakuti välja kuus meedet soolise palgalõhe jõudsamaks vähendamiseks Eestis. Allakirjutanud organisatsioonide esindajad on veendunud, et palgalõhe saab kaotada vaid kõikide osapoolte koostöös – riik, tööandjad ja töötajad. Mida saab teha riik? Vanemahüvitise võrdne jagamine meeste ja naiste vahel. Oluline on jätkata kavandatud reforme, samuti seada eesmärgiks järkjärguline üleminek […]

 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) kevadkonverents, mis on pühendatud ENUTi 20. aastapäevale ENUT 20. Uued väljakutsed elu edendamisel Eestis – soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates Aeg: 27.–28. aprill 2017 Koht: Tallinna Ülikool Registreerumine ja kava veebis www.enut.ee/enut20 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) sai tähistab 20. tegutsemisaastat ning sel puhul kannab seekordne kevadkonverents pealkirja “ENUT […]

 • Alanud on sooteadliku MTÜ konkurss! Osalema ootame MTÜ-sid ja sihtasutusi, kus peetakse lugu soolisest võrdõiguslikkusest. Kandideeri enut.ee/konkurss   Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kutsub juba kaheksandat aastat kõiki mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kes on huvitatud oma organisatsiooni arendamisest ja demokraatliku ühiskonna kujundamisest, osalema konkursil „Parim sooteadlik MTÜ“. Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise […]

 • Eesti elanike hoiakud on valdavalt soolist võrdõiguslikkust soosivad, tegelik rolli- ja tööjaotus perekondades on aga jätkuvalt küllaltki traditsioonilisi soorolle järgiv, selgub sotsiaalministeeriumi poolt tellitud soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemustest. Valdav osa elanikkonnast on oma hoiakutes soolist võrdõiguslikkust soosiv, pidades naiste ja meeste võrdsemat vastutuse jagunemist töös ja pereelus positiivseks. Traditsioonilisi soorolle toetavad ning õigustavad hoiakud on […]

 • Naiste staatuse komisjon (Commission on the Status of Women, CSW) on ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) alakomisjon, mis koosneb 45 neljaks aastaks valitavast liikmest. Komisjoni eesmärgiks on naiste võimustamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine maailmas, selleks määratleb komisjon konkreetseid standardeid ja poliitikaid. Komisjoni istungid toimuvad kord aastas kevadeti. Seekordne istungjärk on 61. ja toimub New Yorkis […]

 •   Selle aasta Ladyfest toimub 8.-12. märtsil! Ladyfest on mittetulunduslik feministlik festival, mis sai alguse 2000ndate aastate alguses vabatahtlike ideest tõsta esile naiskunstnikke, -kirjanikke, -muusikuid jne uuel moel. Pärast õnnestunud esimest festivali on Ladyfest toimunud mitmel pool maailmas. Tallinnas toimub Ladyfest 2016. aastal kuuendat korda. Ladyfesti toimumisaja valikul on lähtutud naistepäevast (08.03), ajast, mil naised […]

 • 2017. aastal täitub Eesti naisliikumise teekonnal mitu  silmapaistvat tähtpäeva. Täpselt sajand tagasi said siinsed  naised valimisõiguse ja toimus esimene eesti naiste  kongress. 110 aastat tagasi asutati Tartus esimene naisi  koondav selts ning 130 aastat tagasi sündis eesti  naisliikumise suurkuju Marie Reisik. Okupatsioonide muuseum avab rahvusvahelisel naiste  õiguste päeval, 8. märtsil kolm näitust #naistEST, et  tähistada […]

 • 8. märtsil on naistepäev. Eestis seostame seda eelkõige lillede ja kommide kinkimisega, kuid naistepäeva saab ka teistmoodi sisustada. Ajalooliselt on see olnud päev, mil naised on streikinud, protesteerinud ja nõudnud võrdset kohtlemist ja inimõiguste austamist. 2017. aasta 8. märtsil toimub ülemaailmne USA vabaühenduste algatatud aktsioon “Päev ilma naisteta”, millega juhitakse tähelepanu naiste õigustega seotud probleemidele […]

 • Feminist ja Eesti naisliikumise juht Marie Reisik sai 6. veebruaril 130-aastaseks. Kutsume teid sel puhul kuulama temale pühendatud loengut! Reisik oli õpetaja, tõlkija, kunstirühmituse “Pallas” üks asutajatest, Asutava Kogu ja Riigikogu liige, Tartu Naisseltsi üks asutaja ja juhataja, Tartu Naisliidu looja, Eesti Naisorganisatsioonide Liidu (hilisem Eesti Naisliit) asutaja ja juhataja, Tartu Naisseltsi ajakirja Naisterahva Töö […]

 • Eesti Naisteühenduste Ümarlaud 25. novembril Riigikogu konverentsisaalis konverentsi ja annab üle Valge Lindi Auhinna. Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, kes möödunud aasta jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks. Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konverents Räägime naiste õigustest. Veerand sajandit Eesti ühinemisest ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooniga 25. […]

 • Mida tähendab soolõime avaliku sektori organisatsioonis? Kust alustada? EIGE on loonud uue online-tööriista GEAR, mis on praktiline ja detailne abimees kolmel tasandil: soolise mõju hindamine, institutsiooni ümberkujundamine ja soolise võrdõiguslikkuse alane koolitus. GEAR on osa EIGE Soolise Süvalaiendamise Platvormist (Gender Mainstreaming Platform), online teejuht soolist võrdõiguslikkust puudutavate probleemide lahendamisel erinevates valdkondades.   Soolise mõju hindamine […]

 • Suvel alanud arengukoostööprojekti “Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul” toel on koolitatud sisepõgenikega tegelevate organisatsioonide esindajaid tõhusamalt tegutsema. Samuti on sisepõgenikele jagatud teadmisi, kuidas alustada oma äri, kuidas koostada äristrateegiat ning kuidas oma tööalast karjääri teadlikult suunata. Uusi teadmisi aitab kinnistada ja rakenda mentorlusprogamm, kus selleks valitud mentorid suunavad, toetavad ja […]

 • ENUTi eksperdid on tagasi Ukrainast, kus koolitati sisepõgenikke karjääri ja äri alustamise, äristrateegia, sotsiaalse ettevõtluse ning mentorluse vallas. 12 päeva jooksul käidi Eesti kogemusi jagamas kolmes linnas: Lvivis, Zaporižžjas ja Kropõvnõtskõis. Projekti „Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul“ rahastab välisministeerium.          

 • Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) ja ENUT kutsuvad huvilisi osalema mõttevahetusele teemal sooline palgalõhe biomajanduses Eestis. Töötuba toimub 28. oktoobril Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis kell 9 -15.00. Töötoas anname ülevaate esialgsetest läbiviidud uuringutest soolise palgalõhe teemal Eesti põllumajandus- ja metsandussektoris. Samuti võtame vaatluse alla mitmed tegurite grupid, mida palgalõhet uurinud autorid on töödes käsitlenud: 1) […]

 • Naised ja energiapuudus Meestega võrreldes on suurem risk energiapuudusele naissoost üksikvanemal, üksikutel naistel ja vanematel naistel. Kütte ostuvõimetus on probleem, mis on tõusuteel tööstusriikides. Kui suurenevad nafta ja gaasi hinnad, mõjutab see eelkõige vaeseid leibkondi. Viimase aastakümne jooksul on tõusnud üksikvanemaga leibkondade arv Euroopa Liidus. Enamiku üksikvanemaga leibkonna eest hoolitseb ema. Üksikvanemate leibkondi peetakse vaesuses […]

 • Teatavasti on energia igasuguse majandusliku tegevuse aluseks. Samuti on energia oluline igapäevaelus, kasutamiseks kodudes, moodsates sidevahendites, transpordis ja tehnoloogiavaldkonnas. Lisaks on energia tootmine ja kasutamine tihedalt seotud kliimamuutustega. Energial on oluline roll nii naiste kui ka meeste elukvaliteedis. Hiljuti tõdeti, et energiapoliitika ei ole sooliselt neutraalne. Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise valdkonnas võib energia olla seotud inimõiguste, […]

 • ENUTi delegatsioon viibis 17.-22. augustil lähetusel Ukrainas, kus tutvuti sisepõgenike olukorraga, räägiti projektipartneriga läbi arengukoostööprojekti “Ukraina sisepõgenike huvikaitse ja nende (eelkõige naiste) väljavaadete avardamine tööturul” tegevusplaan, tutvustati projekti eesmärke ja tegevusi teemaga seotud organisatsioonide ja sihtgrupi esindajatele EV Suursaatkonnas toimunud avaseminaril ning koolitati sihtregioonide MTÜde eestvedajaid ja tulevasi nõustajaid võrgustumise, turunduse ja mentorluse aluste teemal. […]

 • Võrdsema mänguväljaku suunas Lähenevate olümpiamängude ja paraolümpiamängude eel püüab enam tähelepanu ka sooline võrdõiguslikkuse poliitika Euroopa Liidus. Nii treenerite hulgas, erinevatel otsustustasanditel kui meedias on naised endiselt kõrvalmängijad. EIGE on kokku pannud ülevaate – loodame, et see aitab võrdsus ka spordiareenile.   Kas teadsid, et 2015. aastal oli naiste osakaal Euroopa olümpiaspordi konföderatsioonides otsustajate ametikohtadel […]

 • Kogumikus “Olid alles ajad! Taasiseseisvunud Eesti Vabariik 25” sisaldab 15 artiklit, seejuures ENUTi juhatuse liime Ilvi Jõe-Cannoni tegevusest USA-s Eesti taasiseseisvuse saavutamiseks Balti organisatsioon Connecticuti osariigis, mille asutajaliige Ilvi Jõe-Cannon oli. Raamatut esitletakse 18. augustil 2016 Rahvarinde Muuseumis Tallinnas algusega kell 15.00. Olete oodatud!    

 • Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut EIGE on avaldanud veebisõnaraamatu – tesauruse. Sõnaraamatus on seletatud lahti üle 400 soolise võrdõiguslikkuse seonduvat terminit ning sõnaraamat täieneb pidevalt. Sõnaraamat ja tesaurus on samm terminoloogia selguse ja ühtlustamise suunas. See võimaldab kõigil nii Euroopas kui ka väljaspool tutvuda ja mõista üheselt soolise võrdõiguslikkuse kontseptsioone ning soovitada termineid. Sõnaraamat ja […]

 • 28.-29. juunil toimub EL Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi visiit Eestisse. 29. juuni kl 9.00-12.30 toimub Tallinnas ka soolise võrdõiguslikkuse indeksi tutvustus ja pärast seda debatt “Estonia: Half Way To Gender Equality” (“Eesti: poolel teel soolise võrdõiguslikkuseni”), mida saab jälgida ka Postimees online vahendusel http://www.postimees.ee/3744667/otseulekanne-vordoigusindeksi-esitluselt-kuidas-jouda-sooliselt-vordsema-uhiskonnani Homsel üritusel tutvustatakse soolise võrdõiguslikkuse indeksit, Eesti positsiooni ja võimalikke arengustsenaariume. Järgneb […]

 • “Parima sooteadliku MTÜ” 2016 konkursi võitis MTÜ Eluliin. II koha pälvis Sillamäe Lastekaitse Ühing III koha pälvis MTÜ Zonta Eesti Täname kõiki, kes osalesid sel aastal!   MTÜ Eluliin Eluliin kui abistamiskeskus loodi Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi direktori, Airi Värniku eestvedamisel 1996. aasta kevadel ning alates 1997. aasta veebruarist on Eesti abistamiskeskus Eluliin Befrienders Internationali täieõiguslik […]

 • ENUT ootab huvilisi 10. mail kevadkonverentsile “Tulevikku loome täna”, mis toimub Tallinnas Nordic Hotel Forum’i Siriuse saalis (Viru väljak 3). Osavõtt on tasuta. Osavõtu palume registreerida hiljemalt 5. mail: enut.ee/kevadkonverents/registreerimine Kava jm leiate enut.ee/kevadkonverents Kava 10.15–10.30 Kogunemine ja tervituskohv 10.30–11.30 Kiirseminar: naistele investeerimisest. Sissejuhatus Ilvi Cannon, ENUT Ettekanne. Maire Martinson, Tarkade Naiste Klubi Küsimused ja vastused […]

 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kutsub juba seitsmendat aastat kõiki mittetulundusühinguid, kes on huvitatud oma organisatsiooni arendamisest ja demokraatliku ühiskonna kujundamisest, osalema konkursil „Parim sooteadlik MTÜ“. Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid. Osalemiseks […]

 • Sel aastal korraldasid ENUT, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon ja Eesti Ametiühingute Keskliit koos võrdse palga päeval väitluse ja vestlusringi/debati palgalõhe ja töökuulutustes palkade avalikustamise teemal. Üritus toimus Euroopa Liidu Infokeskuses Tallinnas (Rävala 4). Vt ka erilehte enut.ee/vpp ! Ürituse kava 10.30 Kogunemine 11.00-11.10 Sissejuhatus. Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 11.10-11.30 Väitlus päeva teemal Väitlevad […]

 • Eile New Yorgis alanud ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgul tõi sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Eesti prioriteetidena välja võitluse naistevastase vägivalla ja soolise palgalõhega. Naiste Staatuse Komisjoni avaistungil esitlesid riigid oma saavutusi ning tutvustasid arenguid soolise võrdõiguslikkuse ja naistevastase vägivalla tõkestamise valdkondades. Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna rõhutas Eesti tegevusi naistevastase vägivalla tõkestamisel ja vägivalla ohvrite abistamisel. „Esimene […]

 • Tähistamaks Rahvusvahelist naistepäeva olümpiaaastal 2016, korraldas Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) konverentsi. Konverents toimus 7. märtsil 2016. aastal Vilniuses teemal: “Sooline võrdõiguslikkus ja sport”. Naissportlased, treenerid, kohtunikud ja otsustajad rääkisid, mida tähendab olla naine spordimaailmas, kus endiselt on otsustajateks enamjaolt mehed. Konverents sai teoks tänu Leedu Olümpiakomiteele, Põhjamaade Ministrite Nõukogule ja Põhjamaade saatkondadele Vilniuses. Konverentsil […]

 • ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni (ingl k UN Commission on the Status of Women, CSW) 60. istungjärk toimub 14.-24. märtsil New Yorgis. Istungjärgul osalevad ÜRO liikmesriikide esindajad, ÜRO esindajad, ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogusse (ingl k United Nations Economic and Social Council, ECOSOC) kuuluvate MTÜ-de esindajad üle maailma. Seekordse istungjärgu peateema on naiste jõustamine ja jätkusuutlik areng. Läbivaatamisele […]

 • Sotsiaalministeeriumi ettepaneku kohaselt tuleks Eesti ettevõtluse kasvustrateegia rakendusplaani vastuvõtmisel lisada sinna punktid, mis suurendavad soolist tasakaalu ettevõtjate hulgas. Sotsiaalministeeriumi ettepaneku kohaselt tuleks ettevõtluse kasvustrateegia rakendusplaani lisada heaolu arengukava 2016–2023 rakendusplaani tegevus, millega tagatakse naistele ja meestele võrdsed võimalused ettevõtlustoetuste saamiseks. Samuti tuleks sinna lisada tegevused, mis toetavad naissoost ettevõtjate ja mentorluse koostööd ning suurendavad maakondlike […]

 • Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) toetas tänasel istungil Euroopa Komisjoni initsiatiivi töötada välja lahendusi töötavate lapsevanemate ja hooldajate väljakutsetele seoses töö ja pereelu ühitamisega. Initsiatiiv puudutab lapsehoiuteenuseid, pikaajalise hoolduse teenuseid, paindlikku töökorraldust, perekonnaga seotud puhkusevõimalusi ning töö ja pereelu ühitamist toetavaid meetmeid. Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu hinnangul on Eesti perepoliitika prioriteedid sarnased […]

 • Äsja avaldatud Praxise analüüsist selgub, et tööandjate teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse seadusest on madal. Teisisõnu, riik on vastu võtnud küll seaduse, mis aitaks ennetada ebavõrdset kohtlemist, kuid ei ole seadust piisavalt jõustanud. Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS) on riigi soolise võrdõiguslikkuse- ja tööturupoliitikas peamine meede, millega soovitakse tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine tööelus. Praxis hindas, kuivõrd […]

 • Ida-Virumaal ettevõtluse arendajana Valgetähe teenetemärgiga austatud Svetlana Heino, Kiviõli õmblustööstuse Svarmil juht läheb kevadel pensionile ja hakkab võitlema naiste õiguste eest. Loe lähemalt majandus24.postimees.ee  

 • 5. veebruaril 2016 Tallinna Ülikoolis Narva mnt 29 Ruum A002 Osalemisest palun teatada meiliaadressil hariduskonverents2016@gmail.com   Esialgne kava 9.30-10.00 Osavõtjate registreerimine, tervituskohv 10.00-11.00 I paneel: Sissejuhatus teemasse Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige Mailis Reps, Riigikogu kultuurikomisjoni liige Dagfinn Sørli, Norra suursaadik 11.00- 12.30 II paneel: Norra kogemus soostereotüüpide ületamisel Ole Bredesen Nordfjell, Reform keskus Lise Østby, […]

 • USA riigisekretär John Kerry kohtus 14. detsembril Pariisis ministritega Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Saksamaalt, Itaaliast, Saudi Araabiast, Araabia Ühendemiraatidest, Jordaaniast, Qatarist ja Türgist arutamaks Süüria kriisi lahendamise võimalusi. Vaadates ülalpool asuvat fotot aga on näha, et naised selle laua taga sõna ei saa – nimelt ühelgi mainitud riikidest ei ole naissoost välisministrit. 2012. aastal tehtud raportis, mis uuris […]

 • Digiteerisime 10 aastakäiku ajakirja Ariadne Lõng, nii et nüüd on kõigil võimalus lugeda vanemaid Ariadne Lõngasid – täiesti tasuta ja ilma arvuti tagant lahkumata! Digiteeritud on aastakäigud 2000-2011. Endiselt on muidugi võimalik ka trükitud kujul Ariadne Lõngasid osta soodsa hinnaga (3-5 €/tk) ENUTist kohapealt. Head lugemist! Ariadne Lõng aastakäikude kaupa:

 •   25. novembri on ÜRO nimetanud rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks (International Day for the Elimination of Violence against Women). Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme – füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja majanduslik. Naistevastane vägivald on ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, […]

 • Soome kaubanduskoja värske uuring näitab, et Eestis on börsifirmade juhtide hulgas Euroopa Liidu maadest kõige vähem naisi. Näiteks on selle uuringu järgi Eestist kaugel ees Läti, kus on börsifirmade juhatustes lausa kolmandik naisi, kirjutab Kauppalehti. Eesti on tabeli viimane, kohe pärast Kreekat.

 • Olete oodatud seminar-ümarlauale “Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020 soolise võrdõiguslikkuse aspektist”, mis toimub 20. novembril k.a algusega kell 11.00 hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn) Ida-Euroopa saalis. Osavõtt on tasuta. Palume registreerida enut@enut.ee hiljemalt 17. novembril.   KAVA 10.45–11.00 Tervituskohv 11.00 –11.15 Sissejuhatus – seminar-ümarlaua eesmärgid ja sisu. Reet Laja, ENUT 11.15–11.45 Rahvastiku vananemise väljakutsed. Luule Sakkeus, Eesti demograafia keskuse juhataja 11.45–12.15  […]

 • 18. novembril toimub Helsinkis Soome, Rootsi, Inglismaa ja Eesti prostitutsiooni ja inimkaubandusse kaasatud inimeste aitamise ja rehabiliteerimise tegelevate organisatsioonidega koostöös konverents, mis keskendub prostitutsiooni vastasele koostööle ja poliitikate arendamisele Põhja- ja Baltimaades. ENUTit esindab konverentsil Tiina Erik. Konverentsil räägivad olukorrast Eestis Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Kristiina Luht ning Roman Krõlov prostitutsiooni ja inimkaubanduse ohvritega tegelevast MTÜst Eluliin. Konverentsi […]

 • 13. oktoobril kell 15.00 toimub ENUTi ümarlaud, kus arutame sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste ehk heaolu arengukava. Ettekande ettevalmistatavast arengukavast teevad Maris Mälzer ja Käthlin Sander Sotsiaalministeeriumist. Ümarlauast võtavad osa arengukava valdkondadega seotud mittetulundusühingud. Arutelu toimub TLÜ-s ruum T-410. Osavõtust palume teatada enut@enut.ee hiljemalt 12. oktoobril kl 12.00-ks.   Materjalid Sotsiaalministeeriumi veebileht: Sotsiaalse turvalisuse, […]

 • Sel päeval 20 aastat tagasi leppisid 189 ÜRO liikmesriiki ÜRO IV maailmakonverentsil, suurimal ÜRO konverentsil, lõppdokumendile alla kirjutades kokku selles, kuidas ühiselt minnakse 21.sajandisse, kaitstes demokraatiat ja naiste ja meeste üheõiguslikke inimõigusi. Vastu võeti nii deklaratsioon kui ka pingsas riikidevahelises koostöös sündinud tegevusplatvorm- meetmete kava, mis on suunatud naiste ja tütarlaste täisväärtuslikule osalemisele ühiskonna elus. […]

 • Lääneranniku Eesti Päevad toimusid 5.– 9. augustini Whistleris, Briti Kolumbia provintsis Kanadas. Tegu oli 5-päevase Eesti kultuuri festivaliga, mis tõi kokku sadu osalejaid Põhja-Ameerikast ja Eestist, kus ei puudunud traditsiooniline koorilaul ja rahvatants, aga peeti ka seminare mitmesugustel teemadel. 7. augustil toimus Ingrid Soide eestvõttel seminar “Linda kivi kandmine”, mis oli pühendatud ENUTi populaarsele väljaandele […]

 • Sel pühapäeval, 6. septembril toimmub Tallinna Vabaduse väljakul tasuta kontsert “Sõbralik Eesti”! Sündmus toetab laiemat algatust muuta nähtavaks tolerantne ja avatud osa eestlastest. Kontserdil esinevad Birgit, Bombillaz, Cantilena, Estonian Voices, Euroopa Kultuuripealinnaa Segakoor, Getter Jaani, Ivo Linna, Jüri Pootsmann, Lenna, Mari Kalkun, Marten Kuningas, PX Band, Rolf, Siiri Sisask, Sofia Rubina ja Jason Hunter, Wilhelm […]

 • Juuni alguses Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Leedu Siseministeeriumi poolt korraldatud inimkaubanduse vastase võitluse ekspertfoorumil palusid korraldajad spetsialistidel isiklikele töökogemustele tuginedes arutada, kuidas tõhusamalt tuvastada inimkaubanduse ohvreid. Siin saate lähemalt tutvuda ekspertide poolt välja toodud ühiste kitsaskohtade, võimalike lahenduste ja ettepanekutega. Arutelu oli kantud asjaolust, et kuigi ekspertidel on inimkaubitsejate ja nende ohvrite kohta põhjalikud teadmised, […]

 • Arengukoostöö Ümarlaud Pressiteade 13.06.2015 13 tippartisti annavad heategevuskontserdi “Aita Nepali!” 18. juunil toimub Teletorni aias heategevuskontsert Aita Nepali! Maavärinas kannatada saanud kodude üles ehitamist toetavad Sven Grünberg, Ott Lepland, Siiri Sisask, Liisi Koikson, Robin Juhkental, Kristiina Ehin, Silver Sepp, Brian Melvin, Reigo Ahven, Mihkel Mälgand, Raun Juurikas ja Lenna Kuurmaa. Kontserdi korraldab ansambel Bombillaz. Nepalis […]

 • ENUT ootab huvilisi Ariadne Lõnga uue numbri esitlusele, mis toimub 19. juunil kl 14.00 TLÜ auditooriumis T-405 (Narva mnt 25, IV korrus). Ajakiri müügil soodushinnaga. Osavõtust palume teatada hiljemalt 17. juunil enut@enut.ee.

 • Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper esitles 10. juunil avalikkusele oma 2014. aasta tegevuse ülevaadet. 2014. aastal aitas volinik inimestel varasemast rohkem esitada avaldusi ja hagisid töövaidluskomisjoni või kohtusse ning enamikes juhtumites edukalt. Loe edasi http://www.vordoigusvolinik.ee/2015/06/2014-aastal-toimus-labimurre-diskrimineeritutele-huvitiste-valjamoistmisel/ Voliniku 2014. aasta tegevuse ülevaadet saab täismahus lugeda siit

 • Pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte konkursi võitnud Microsoft Estonia OÜ juhi Rain Laane sõnul valivad töötajad tööandjat, mitte vastupidi, ja valiku tegemisel on olulised ettevõtte maine ja väärtused. Loe tervet artiklit aripaev.ee

 • Panime ENUTis pead kokku ja esitasime oma idee arenguidee konkursile. Kui olete meiega sama meelt ja arvate, et Eesti tööturul ja haridusmaastikul peaks olema inimestel lihtsam orienteeruda kui praegu, siis toetage meie arenguideed veebilehel https://arenguidee.ee/ideas/310-too-olgu-kutsumus-mitte-katsumus ! Idee kirjeldus Ühiskonnas toimunud kiired muudatused on toonud kaasa muudatused ka tööturul. Paljud ametid on saanud uue moodsa sisu ning […]

 • 30. mail kell 13.00-19.00 toimub Vabaduse platsil Maailmapäev. Sel aastal on päeva teema “Lapsed terves ilmas”. Kümnendat aastat toimuv kogupereüritus on sel aastal eriline, kuna  Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse kuulutada 2015. aasta teemaks arengukoostöö. See on esimene kord, kui Euroopa teema-aasta pühendatakse Euroopa-välisele poliitikale. Maailmapäeva kava: 13:00 – 13.15 Maailmapäeva avamine 13:15 – 14.00 […]

 • 1.-2. juunil toimub Energia avastuskeskuses (Põhja pst 29, Tallinn) konverents „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis“. Konverentsil arutletakse kaasaegsete soouurimuslike ja feministlike teoreetiliste lähenemiste abil soosuhete üle postsotsialistlikus Eestis ja otsitakse lahendusi ebavõrdsuste vähendamiseks ühiskonnas.     PROGRAMM 1. juuni 2015 09.30–10.00 Hommikukohv ja registreerumine 10.00–10.15 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi tervitussõnad 10.15–11.45 Plenaarettekanne: Toril Moi […]

 • 28.mail kell 16.00-17.30 toimub Tallinna Ülikooli Mare saalis (M-218) kohtumine akadeemik Jeff Hearniga, kes on peaesineja 29. mail toimuval konverentsil „Kui mees on mees?“. Jeff Hearn jagab oma teadmisi sellest, kuidas meeste roll on aegade jooksul muutunud, millised seosed on olnud meestel vägivallaga, millised ootused on tänapäeval ühiskonnas meestele, mida tähendab uus mehelikkus jpm. Loeng […]

 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kuulutas täna välja eelmise aasta parimad sooteadlikud MTÜd. Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitjateks valiti MTÜ Eesti NATO Ühing ja MTÜ Mondo.     ENUTi juhatuse liikme Voldemar Kolga sõnul on MTÜ NATO väga tegus sündmuste korraldamisel, kummutades müüdi, et “militaarorganisatsioon” on šovinistlik. Asjad on vastupidi: sootundlikkus võib ilmneda kus iganes. […]

 • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) Kevadkonverents  Konverentsi erileht: enut.ee/kevadkonverents “Soolise võrdõiguslikkuse edendamine – 20 aastat ÜRO IV naiste maailmakonverentsi suunistest” I 8. mai 2015 Tallinnas Hotell  Euroopa Ida-Euroopa saal, Paadi tänav 5 KAVA 11.45–12.10 Kogunemine ja tervituskohv 12.10–12.55 SIHT projekt uurimuse “Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud”. Hannaliisa Uusma, ENUT projektijuht; Reet Laja, […]

 • Teisipäeval, 21. aprillil tähistati Eestis ülemaailmset võrdse palga päeva, millega juhiti tähelepanu tõsiasjale, et meestega võrdse töötasu teenimiseks peab Eesti naine töötama aastas 76 päeva rohkem. Debatil ”Kas ikka veel palgalõhe? Kaua võib!” arutasid Eestis valitseva ligi 30%  palgalõhe põhjuste ja tagajärgede üle Mihkel Raua juhtimisel ajakirjanik Manona Paris, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson, […]

 • Standardid on mõeldud kasutamiseks poliitikakujundajatele, haridus- ja tervishoiuasutustele ning teistele spetsialistidele. Standardid töötati välja Maailma Terviseorganisatsiooni Saksamaal paikneva kompetentsikeskuse BZgA poolt koondatud seksuaalhariduse ja –tervise ala spetsialistide poolt 2010. aastal, praeguseks on need tõlgitud 18 keelde. Eestikeelsete standarditega saab tutvuda lingil: http://www.estl.ee/admin/upload/Dokumendid/WHO-Standards_Estonian(2).pdf Standardite loomise vajadus lähtus seksuaaltervisega seotud väljakutsetest: näiteks HIV ja mõne seksuaalsel teel […]

 • Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper kutsub tänasel võrdse palga päeval valitsust üles panema järgmiseks neljaks aastaks paika uue tegevuskava soolise palgalõhe kahandamiseks, kus nähakse ette konkreetsed abinõud palgalõhe kahandamiseks ning vahendid riigieelarvest kavandatud tegevusteks. Volinik tervitab uue valitsuse plaani teha Tööinspektsiooni kaudu järelevalvet tööandjate organisatsioonides esineda võiva soolise diskrimineerimise üle sama ja võrdväärse töö tasustamisel. Sooline diskrimineerimine […]

 • BPW Estonia (Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, EENA) ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) peavad Võrdse Palga päeval, 21. aprillil teemakohase debati algusega kell 15.30 Euroopa Liidu Maja infokeskuses Tallinnas, Rävala 4 (sissepääs Laikmaa tänavalt). Palgalõhe – müüt või tegelikkus? Debatti juhib Mihkel Raud Eestis on neid, kes arvavad, et palgalõhe meeste ja naiste vahel on […]

 • 1. jaanuaril 2014 alustas ENUT koostööd Armeenia partneriga MTÜ Hope & Help laste väärkohtlemise ennetamiseks, identifitseerimiseks ja vähendamiseks Armeenias. Kolmas partner oli MTÜ Eluliin. Kõigepealt viidi arengukoostööprojekti “Lastele appi – ühendatud teadmised ja parim praktika Armeenia laste kaitseks!” raames läbi ulatuslik uuring lastevastase vägivalla ilmingutest Armeenias. Uuringu tulemustele tuginedes anti välja 2 infomaterjali: peamiselt noortele […]

 • Allt är Möjligt Media Watch Group (Rootsi) ja Feministiskt Perspektiv korraldasid koostöös Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ning Islandi organisatisooniga Stigamot kaks seminari Põhjamaade fooruml Malmös 12.-16. juunil 2014. Seminaride teemaks oli sugu meedias, teabe ja kogemuste jagamine ning sootundliku ja meediakriitikaga tegeleva võrgustiku tugevdamine Põhjamaades ja Balti riikides.   Loe ka Nordic Cooperation on Media […]

 • Pressiteade 21. november 2013 Anvelt: alaealiselt seksi ostmine muutub lõpuks kuriteoks Riigikogu võttis täna 88 poolthäälega vastu sotsiaaldemokraatide ja valitsuse koostöös sündinud seaduse, mis muudab alaealiselt seksi ostmise kuriteoks. „Karistusseadustiku muudatused aitavad üheselt kaasa prostitutsiooni ja inimkaubanduse vähendamisele. Mul on hea meel, et sotsiaaldemokraatide poolteist aastat vana algatus pälvis lõpuks ka valitsuskoalitsiooni toetuse,“ ütles õiguskomisjoni […]

 • 10. detsembril korraldas ENUT USA Suursaatkonna toetusel inimkaubanduse- ja prostitutsiooniteemalise seminari ajakirjanikele. Seminaril esinesid ettekannetega erinevate valdkondade esindajad: riigiametnik, sotsioloog, politseinik, prokurör, ajakirjanik, arst.

 • 8. septembri 2004 toimus Scandic Palace Tallinn hotellis seminar ja uuringu tutvustus “Inimkaubanduse vastane tegevus Eestis: probleeme ja lahendusi”. Seminaril esinesid: Kalli Klement, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti Esinduse direktor Ilvi Jõe-Cannon, ENUTi tegevdirektori kt Kristiina Luht, Sotsiaalministeeriumi projektijuht Katri Eespere, ENUT-i projektijuht, uuringu läbiviija Marek Ranne, Ida Politseiprefektuuri Narva politseiosakonna korrakaitsetalituse ülemkomissar ja Janice Raymond, […]

 • 12.-13. jaanuaril 2002.a. korraldas ENUT koostöös Harju Naiste Ümarlauaga seminari, mille eesmärgiks oli naiste diskrimineerimist käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide ja Eesti õigusaktide üle diskuteerimine (CEDAW konventsioon ja soolise võrdõiguslikkuse seadus) ning naisorganisatsioonide võrgustiku tugevdamine, ühiste prioriteetide leidmine ja koostööle ärgitamine. Esinesid Ülle-Marike Papp sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse büroost, Janek Laidvee põhiseaduskomisjonist, Anu Laas Tartu ülikooli sugupooleuuringute rühmast, Tiina […]

 • Reedel, 7.detsembril toimus Tallinna Pedagoogikaülikooli aulas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) ajakirja ARIADNE LÕNG teise aastakäigu esitlus. See on teine topeltnumber esimesest ajakirjast Eestis, mis tegeleb akadeemilise feminismi, naisuurimuse ja soouurimusega. ARIADNE LÕNG pakub artikleid, mis lähtuvad sotsioloogia, kirjandusteaduse, kunstiteaduse, psühholoogia ning filosoofia vaatenurgast.   ARIADNE LÕNGA esitlusega kaasnes konverents, kus peaesinejaks oli filosoofiadoktor Lynda […]

 • Soolise vägivalla temaatika on kogu maailmas suhteliselt uus ja väheuuritud. Balti riikidest on Leedus nimetatud vägivallaprobleemi uuritud viis aastat, Eestis poolteist aastat. Sooline vägivald kui mõiste tähendab lahtiseletatult vägivalda, mille puhul ohver ja vägivallatseja kuuluvad eri sugudesse. Kuna 90%-l soolise vägivalla juhtudest on ohver naine ja vägivalla kasutaja mees, nimetatakse seda ka naiste vastu suunatud […]

 • 24. märtsil 2001. a korraldas ENUT Jõhvi Kultuurikeskuses seminari “Integratsioonipoliitika mõju naistele ja meestele”. Osalejaid oli 75, nende seas naisorganisatsioonide, kultuuriseltside ja naiste ümarlaudade esindajad, volikogude ja vallavalitsuste töötajad, linnapead, noored poliitikud ja õpilased. Seminari eesmärgiks oli selgitada naiste ja meeste osa integratsiooniprotsessis, tutvustada võrdõiguslikkuse seadust ja integratsiooniprotsessi õiguslikku regulatsiooni. Seminaril käsitleti Ida-Virumaa naiste probleeme […]

 • 17.-18. novembril 2000 toimub Tallinna Pedagoogikaülikoolis seminar “Mees ja maskuliinsus muutuvas ühiskonnas”.   Seminari kava: Reede, 17.november – Mehed ja maskuliinsus: sissejuhatus 9.00 Registreerimine ja hommikukohv (ENUT-is, TPÜ peamaja IV korrus) 10.00 Tervituskõne: TPÜ prorektor Larissa Jõgi. Avasõnad: prof. Suzanne Lie, Oslo ülikooli Haridusalaste Uuringute Instituut 10.30 Sugu ja kultuur – Jürgen Lorentzen, Oslo ülikooli […]

 • Teisipäeval, 17. oktoobril 2000 kell 16.00 toimus Tallinna Pedagoogikaülikoolis Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses ajakirja ARIADNE LÕNG presentatsioon. See on esimene ajakiri Eestis, mis tegeleb akadeemilise feminismi, naisuurimuse ja soouurimusega. ARIADNE LÕNG pakub artikleid, mis lähtuvad sotsioloogia, kirjandusteaduse, kunstiteaduse, psühholoogia ning filosoofia vaatenurgast. Väljaande esimene topeltnumber on pühendatud sotsioloog Anu Naruski mälestusele. Autorite hulgas on Oslo […]