EIGE sõnaraamat nüüd veebis

Equality - web search bar glossary term  in internet glossary.

Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut EIGE on avaldanud veebisõnaraamatu – tesauruse. Sõnaraamatus on seletatud lahti üle 400 soolise võrdõiguslikkuse seonduvat terminit ning sõnaraamat täieneb pidevalt.

Sõnaraamat ja tesaurus on samm terminoloogia selguse ja ühtlustamise suunas. See võimaldab kõigil nii Euroopas kui ka väljaspool tutvuda ja mõista üheselt soolise võrdõiguslikkuse kontseptsioone ning soovitada termineid. Sõnaraamat ja tesaurus on ka tööriist, mis peaksid soodustama sootundliku keele arenemist ning pakkuma alternatiivi sooneutraalsele keelekasutusele, mis kinnistab soostereotüüpe ja ignoreerib soolisi erinevusi.

“Loodame, et sõnaraamat ja tesaurus tulevad kasuks väga erinevatele ekspertidele. Näiteks raamatukogud saavad terminoloogiat kasutada teavikute märksõnastamisel; Euroopa Liidu ja kohalikud poliitikate kujundajad saavad seda kasutada soolõimimisel seadusloomes; vabaühendused saavad seda kasutada soolise võrdõiguslikkusest kõnelemisel,” räägib EIGE projektijuht Monika Bystrzycka.

Hetkel on sõnastik saadaval vaid inglise keeles, kuid saab edaspidi tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Esimestena tõlgitakse sõnastik prantsuse, saksa ja hispaania keelde. Terminid ja definitsioonid on kooskõlas Eurostatis kasutatavatega, samuti Eurovoc’i üleeuroopaliste mitmekeelsete andmebaasidega. Euroopa Komisjoniga on EIGE projekti raames samuti teinud tihedat koostööd ning soolist vägivalda puudutavad mõisted ühilduvad Euroopa Komisjoni välja töötatud terminoloogiaga.

Sõnastikku ja tesaurust täiendatakse ja uuendatakse jooksvalt. Igasugune tagasiside sõnastikule on väga oodatud.

 

Tõlgitud EIGE veebisaidilt “All the essential gender terms now in one place!