Mis on sooline võrdõiguslikkus?

Soolise kihistumine ei ole mitte ainult barjäär tasakaalustatud inimarengule, vaid tähendab kaasaegses demokraatias ka inimõiguste rikkumist. Demokraatia ja majanduse arengu eelduseks on, et indiviididel on võrdsed võimalused end ühiskonnas teostada soost sõltumata ning seda ilma, et inimesi piiraks traditsioonilised soorollid ning -stereotüübid ja naiste ning meeste vaheline hierarhiline võimusuhe.

Sooline võrdõiguslikkus kitsamas mõttes tähistab poliitikavaldkonda, mis tegeleb ühiskonna kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – naiste ja meeste sotsiaalsete suhete, sh võimusuhete tasakaalustamisega. Poliitika rakendamine on tingitud muutustest ühiskonnakorras ja majanduses. Majanduslik areng eeldab nii naiste kui meeste panustamist tasulisse ja tasustamata töödesse.

Sooline võrdõiguslikkus on ühiskonna arengu eesmärk, mille saavutamiseks on vaja:

 • tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine e mittediskrimineerimine,
 • kaotada olemasolev sooline ebavõrdsus,
 • luua võrdsed võimalused osalemiseks kõigis valdkondades,
 • eesmärgistatult ja süstemaatiliselt edendada soolist võrdõiguslikkust.

Soolise võrdõiguslikkuse juriidiline määratlus on toodud soolise võrdõiguslikkuse seaduses, mille kohaselt sooline võrdõiguslikkus ehk naiste ja meeste võrdõiguslikkus on naiste ja meeste…

 • võrdsed õigused,
 • võrdsed kohustused,
 • võrdsed võimalused ja
 • võrdne vastutus…
  …tööelus, hariduse omandamisel ja teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel.

Vaata ka


Terminoloogia


Asutused ja organisatsioonid Eestis


 • Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond (alates 2023. aastast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis)
  Tegeleb soolise võrdõiguslikkuse poliitikakujundamisega Eestis. Ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust soolise võrdõiguslikkuse poliitika ja meetmete kavandamisel koordineerib võrdsuspoliitikate osakond.

  • Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu
   Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu on Vabariigi Valitsusele soolise võrdõiguslikkuse küsimustes nõu andev organ, mis moodustati 2013. aastal soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel.
 • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
  volinik.ee
  Volinik nõustab ja abistab inimesi, kes kahtlustavad, et neid on diskrimineeritud. Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda igaüks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud tema soo, rahvuse või nahavärvuse, usundi, veendumuste, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste või ametiühingusse kuulumise tõttu. Volinik jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist ning teostab järelevalvet nii avalikus kui ka erasektoris. Veel teeb volinik selgitus- ning edendustööd inimeste hoiakute muutmiseks, võimalike eelarvamuste ja iganenud ning piiravate stereotüüpide kummutamiseks. Volinikku toetab tema töös voliniku kantselei.
 • Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus
  Nõustamis- ja koolitusüksus, mille ülesanne on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.