Sissejuhatus

Mis on sooline võrdõiguslikkus?

Soolise kihistumine ei ole mitte ainult barjäär tasakaalustatud inimarengule, vaid tähendab kaasaegses demokraatias ka inimõiguste rikkumist. Demokraatia ja majanduse arengu eelduseks on, et indiviididel on võrdsed võimalused end ühiskonnas teostada soost sõltumata ning seda ilma, et inimesi piiraks traditsioonilised soorollid ning -stereotüübid ja naiste ning meeste vaheline hierarhiline võimusuhe.

Sooline võrdõiguslikkus kitsamas mõttes tähistab poliitikavaldkonda, mis tegeleb ühiskonna kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – naiste ja meeste sotsiaalsete suhete, sh võimusuhete tasakaalustamisega. Poliitika rakendamine on tingitud muutustest ühiskonnakorras ja majanduses. Majanduslik areng eeldab nii naiste kui meeste panustamist tasulisse ja tasustamata töödesse.

 

Sooline võrdõiguslikkus on ühiskonna arengu eesmärk, mille saavutamiseks on vaja:

  • tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine e mittediskrimineerimine,
  • kaotada olemasolev sooline ebavõrdsus,
  • luua võrdsed võimalused osalemiseks kõigis valdkondades,
  • eesmärgistatult ja süstemaatiliselt edendada soolist võrdõiguslikkust.

Soolise võrdõiguslikkuse juriidiline määratlus on toodud soolise võrdõiguslikkuse seaduses, mille kohaselt sooline võrdõiguslikkus ehk naiste ja meeste võrdõiguslikkus on naiste ja meeste…

  • võrdsed õigused,
  • võrdsed kohustused,
  • võrdsed võimalused ja
  • võrdne vastutus…
    …tööelus, hariduse omandamisel ja teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel.

Vaata ka