Palgalõhe

Palgalõhe teemalised materjalid.

 

Terminoloogia

Selgitatud palgalõhe tuleneb n-ö objektiivsetest teguritestehk sellest, et naised ja mehed on koondunud erinevatele ametialadele ja sektoritesseja töötavad erineva koormusega, naiste tööstaaž on üldiselt madalam, naised ja mehed on erineva hariduse ja eriala ning keeleoskusega.

Selgitamata palgalõhe tähendab seda, et näiteks haridus, ametiala ja teised tegurid on meeste janaiste jaoks erineva tasuvuse ehk kasulikkusega. Järelikult mõjutavadneed tegurid meeste ja naiste palka erinevalt. Selgitamata palgalõhe väljendab ühelt poolt tööturul toimuvat diskrimineerimist, aga teisalt ka selliste tegurite mõju, mida ei ole mõõdetud või mida ei suudeta mõõta (näiteks intelligentsus, motivatsioon, pühendumus jm taolised tegurid). Eestis tehtud varasemates uuringutes (Anspal jt 2010; Rõõm, Kallaste 2004; Anspal, Kallaste 2007) on leitud, et suur osa soolisest palgalõhest on selgitamata.

Palgalõhe dekomponeerimine – palgalõhe hindamisel ja tõlgendamisel jagataksevaadeldav palgalõhekahte ossa: individuaalsete (ehk tootlike) karakteristikute poolt selgitatud osa ning selgitamata (mitte-vaadeldav, ka nn diskrimineeriv) osa, mis tuleneb vaadeldud karakteristikuteerinevast tasuvusestehk erinevustest regressioonikordajatesja muudestisiklikest eripäradest, mis ei ole otseselt vaadeldavad.

Vertikaalne sooline segregatsioon tähendab, et kuigi nt naisi võib mingil elualal olla rohkem kui mehi, on nende positsioonid tihti piiratud madalamate astmete töökohtadega.

Horisontaalne sooline segregatsioon tähistab olukorda, kus ühtedes tegevusvaldkondades või kutsealadel domineerivad naised, samas kui teistes mehed.

Otsene sooline diskrimineerimine – isiku kohtlemine tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse, on koheldud või koheldaks vastassoost isikut samalaadses olukorras.

Kaudne sooline diskrimineerimine – nähtus, kus väliselt neutraalne säte, kriteerium või tava seab ühest soost isiku(d) võrreldes teisest soost isiku(te)ga, ebasoodsamasse olukorda.

Sooline tasakaal (ingl gender balance) on meeste ja naiste tasakaalustatud (40%–60%) esindatus või osalus otsustavas kogus või muus kollegiaalses kogus

Vt terminoloogia alaseid materjale

 

 

Waging War on the Pay Gap

Waging War on the Pay Gap Lutter pour l’egalite salariale Formaat: DVD video Kaks versiooni filmist, lühike (3:31 min) ja pikk (9:55 min). Keel: inglise, prantsuse Väljaandja: Euroopa Komisjon Olemas ENUTi raamatukogus. Kohaviit: DVD/WAG  

0 comments

Võrdse Palga päeva videod nüüd järelvaadatavad!

Teisipäeval, 21. aprillil tähistati Eestis ülemaailmset võrdse palga päeva, millega juhiti tähelepanu tõsiasjale, et meestega võrdse töötasu teenimiseks peab Eesti naine töötama aastas 76 päeva rohkem. Debatil ”Kas ikka veel palgalõhe? Kaua võib!” arutasid Eestis valitseva ligi 30%  palgalõhe põhjuste ja tagajärgede üle Mihkel Raua juhtimisel ajakirjanik Manona Paris, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson,

0 comments

Võrdse palga päev 2016

Sel aastal korraldasid ENUT, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon ja Eesti Ametiühingute Keskliit koos võrdse palga päeval väitluse ja vestlusringi/debati palgalõhe ja töökuulutustes palkade avalikustamise teemal. Üritus toimus Euroopa Liidu Infokeskuses Tallinnas (Rävala 4). Vt ka erilehte enut.ee/vpp ! Ürituse kava 10.30 Kogunemine 11.00-11.10 Sissejuhatus. Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 11.10-11.30 Väitlus päeva teemal Väitlevad

0 comments

Võrdõigusvolinik: vaja on uut tegevuskava soolise palgalõhe vähendamiseks

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper kutsub tänasel võrdse palga päeval valitsust üles panema järgmiseks neljaks aastaks paika uue tegevuskava soolise palgalõhe kahandamiseks, kus nähakse ette konkreetsed abinõud palgalõhe kahandamiseks ning vahendid riigieelarvest kavandatud tegevusteks. Volinik tervitab uue valitsuse plaani teha Tööinspektsiooni kaudu järelevalvet tööandjate organisatsioonides esineda võiva soolise diskrimineerimise üle sama ja võrdväärse töö tasustamisel. Sooline diskrimineerimine

0 comments

Tööl ja kodus ehk sooline võrdõiguslikkus Eestis

Tööl ja kodus ehk sooline võrdõiguslikkus Eestis Film uurib soolise võrdõiguslikkuse olukorda Eesti ühiskonnas. Dokumentalistlikus laadis keskendutakse kolmele teemale: Sugu ja stereotüübid Sugu ja palk Sugu, töö- ja pereelu Sõna saavad inimesed, kes on julgenud teha elukutsevalikuid, mis ühiskonnas kehtivate stereotüüpide kohaselt just kõige tavapärasemad pole: lasteaiaõpetaja Aigar ja bussijuht Age. Uuritakse tundlikku palgateemat. Miks

0 comments

Tegevusjuhis naiste ja meeste võrdseks tasustamiseks võrdväärse töö eest

Tegevusjuhis naiste ja meeste võrdseks tasustamiseks võrdväärse töö eest Sotsiaalministeerium PDF / 26 lk / 2.22 MB

0 comments

Stamberg, Tõnis – Meeste ja naiste palgaerinevusi mõjutavad tegurid 1992. ja 2002. aastal

Juhendaja: Jelena Helemäe Õppe-/uurimisasutus: Tallinna Ülikool Osakond/õppetool: Sotsiaalteaduskond, sotsioloogia osakond Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö Aasta: 2004/2005  

0 comments

Sooliste palgaerinevuste kaotamine Euroopa Liidus

Lae alla PDF Euroopa Liit, 2014 PDF / 28 lk / 634 KB

0 comments

Soolist palgalõhet aitaks vähendada palganumbrite avalikustamine (Postimees, 06.04.2016)

Eestis on Eurostati andmetel Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe. Praxise töö- ja sotsiaalelu analüütik Liina Osila esitleb värskeid lahendusi, mida palgalõhe vähendamiseks ette võtta. Osila naasis hiljuti EL-i riikide ekspertide kohtumiselt Viinis, kus pakuti antud küsimusele lahendusi. «Naised, vaatamata selelle, et nad on tunduvalt haritumad, on tunduvalt madalamatel positsioonidel ka valdkondades, kus neid on sektoris

0 comments

Soolise võrdõiguslikkuse näitajad

Soolise võrdõiguslikkuse näitajad = Indicators of gender equality Koostaja: Teele Järvpõld, Maretta Lunev, Tõlkija: Kairi Kübarsepp, Toimetaja: Kairit Põder, Autor: Eesti. Statistikaamet, Norway Grants Kakskeelne (eesti ja inglise keeles) Eesti Statistikaamet 2015   Euroopa Liidu suurim palgalõhe on Eestis. Soolise palgalõhe vähendamiseks on oluline jälgida selle dünaamikat ja tegureid, mis võivad palgalõhe tekkimist ja püsimist

0 comments

Sooline palgalõhe Eestis : [Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR uuringu kokkuvõte] (Sotsiaalministeeriumi toimetised ; 2011)

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, Eesti. Sotsiaalministeerium Kirjastaja: Sotsiaalministeerium Ilmumisaeg: 2011    

0 comments

Praxise analüüs: töösuhetes toimuva soolise diskrimineerimise ennetamisega on vajalik jõulisemalt tegeleda

Äsja avaldatud Praxise analüüsist selgub, et tööandjate teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse seadusest on madal. Teisisõnu, riik on vastu võtnud küll seaduse, mis aitaks ennetada ebavõrdset kohtlemist, kuid ei ole seadust piisavalt jõustanud. Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS) on riigi soolise võrdõiguslikkuse- ja tööturupoliitikas peamine meede, millega soovitakse tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine tööelus. Praxis hindas, kuivõrd

0 comments

Pay Transparency in the EU

Euroopa Komisjon 2017 — „Pay transparency in the EU“ – Palkade läbipaistvuse suurendamiseks rakendatavate meetmete analüüs Euroopa Liidu liikmesriikides, Islandil, Norras ja Liechtensteinis. Euroopa Komisjoni tellimusel valmis 2017. aasta kevadel uuring, milles hinnati meetmeid, mida EL liikmesriigid on rakendanud, et suurendada palkade läbipaistvust ja seeläbi tõhustada võrdse ja võrdväärse töö eest naistele ja meestele võrdse

0 comments

Palgalõhe vastu!plaan esitas ettepanekud perehüvitiste seadusesse

Palgalõhe vastu!plaaniga ühinenud organisatsioonid tunnustavad valitsust perehüvitiste reformi läbiviimisel, leides, et sellel on oluline mõju ka palgalõhe vähendamisele. Vastu!plaani osalised esitasid valitsusele lisaks kolm mõtet, kuidas veelgi kiirendada perehüvitiste seaduse muutmisel seatud eesmärkide saavutamist. Töögrupp usub, et isade rolli laste kasvatamisel aitab suurendada see, kui sujuvalt tõsta isadele reserveeritud vanemapuhkust kolmandiku ehk kuue kuuni. Vastav

0 comments

Palgalõhe vastu!plaan

10. aprillil 2017 allkirjastati palgalõhe vastu!plaan, millega pakuti välja kuus meedet soolise palgalõhe jõudsamaks vähendamiseks Eestis. Allakirjutanud organisatsioonide esindajad on veendunud, et palgalõhe saab kaotada vaid kõikide osapoolte koostöös – riik, tööandjad ja töötajad. Mida saab teha riik? Vanemahüvitise võrdne jagamine meeste ja naiste vahel. Oluline on jätkata kavandatud reforme, samuti seada eesmärgiks järkjärguline üleminek

0 comments

Palgalõhe ületamine eeldab mõtteviisi muutust. Äripäev, 4. jaanuar 2018

Sooline palgalõhe on Euroopas keskmiselt 16%, Eestis aga koguni 27%. Palgalõhe kujunemisel on palju mõjutajaid – alustades töö, pere- ja eraelu ühitamise võimalustest, naiste karjäärikatkestustest, personalipraktikatest töökohal, soolisest segregatsioonist hariduses ja tööturul, haridusvalikutest, hoiakutest ning lõpetades üldiste normide ja väärtustega. Just väärtushinnangute asjus on muutusi tunda. Paljud omanikud ja nende palgatud juhid usuvad aga ikka

0 comments

Kui kestlikult meil läheb? ÜRO kestliku arengu eesmärk number 5. Sooline võrdõiguslikkus

ÜRO seatud 17 kestliku arengu eesmärki on suured ja laiad, sisaldades kokku pea paarsada alaeesmärki. Saamaks ülevaadet, mis nende valdkondade sees toimub, palus Andrei Liimets ekspertidel vabakonnast ja mujalt kirjutada, milline pilt Eestis ja Eesti perspektiivist paistab ning kuidas eesmärgid aastaks 2030 päriselt täidetud saada võiks. Soolise võrdõiguslikkuse saavutamisest kirjutas Kadi Viik Feministeeriumist. Eestis on

0 comments

Kristi Anniste: palgalõhe kahjustab riiki (Postimees, 04.02.2016)

Lahendusi soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja palgalõhe alandamiseks on mitu, kuid tegutseda tuleb süsteemselt – pelgalt teavitamisest enam ei piisa, kirjutab mõttekoja Praxis analüütik Kristi Anniste. Loe artiklit http://arvamus.postimees.ee/3564091/kristi-anniste-palgalohe-kahjustab-riiki

0 comments

Inimõigused Eestis 2012

Viies inimõiguste aastaaruanne “Inimõigused Eestis 2012” 30. aprillil 2013 esitles Eesti Inimõiguste Keskus aastaaruannet “Inimõigused Eestis 2012”, milles käsitleti Eesti viimase aasta arengut pea kõigi Euroopa inimõiguste konventsiooniga tunnustatud inimõiguste valdkondades. Koondades kokku eelmise aasta olulisemad sündmused inimõiguste valdkonnas, on aruanne kujunenud oluliseks teenäitajaks inimõigustega tegelevatele organisatsioonidele ja institutsioonidele Eestis, aga ka väljaspool. Seekordseski aruandes

0 comments

Equal Pay for Work of Equal Value

Lühike flash-animatsioon palgalõhe statistikaga Euroopa Liidus, samal teemal slaidid mitmetes Euroopa Liidu keeltes ja videoklipp (3:54 min, inglise keeles/ingliskeelsete subtiitritega). Slaidide teemad: Mida tähendavad soolised palgaerinevused? Miks soolised palgaerinevused püsivad? Mida on EL ette võtnud? Miks on see tähtis? Soolised palgaerinevused elutsükli jooksul Mida saab teha? Tegevus riiklikul tasandil: näited Kuhu saate pöörduda? Veebileht http://ec.europa.eu/equalpay

0 comments

Equal Opportunities for Women and Men

Equal Opportunities for Women and Men Monitoring law and practice in new member states and accession countries of the European Union Bulgaria, Czech Republic (Czechia), Estonia, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Turkey Väljaandja: © Open Society Institute (OSI) Network Women’s Program, 2005 Sisu: Preface Introduction Overview Executive Summaries Country Reports   Veebileht www.soros.org/women (ei tööta

0 comments

ENUTi Uudised 2/2000

ENUTi Uudised 2/2000 Sisukord Toimetajalt Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse poliitika / Jacqueline de Groote Võrdõiguslikkuse olemus: üks vaade sugupooleküsimustele /Jean-Jacques Subrenat Pariteedi küsimus prantsuse õiguslikus kontekstis / Eric Millard Eesti naised ja Euroopa Sotsiaalharta / Eda Sepp Eesti ühinemine sotsiaalhartaga ja sellest tulenevad ülesanded / Siiri Oviir Meeste ja naiste palkade erinevused / Petra Lantz de

0 comments

ENUTi Uudised 1/2012

ENUTi Uudised 1/2012 Sisukord Sissejuhatuseks Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda (Kokkuvõte ettekannetest ENUTi konverentsil 20. aprillil 2012) / Kokkuvõtte tegi Mari Suviste, ENUT vabatahtlik Eestkostmisest soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas – “Eesti 2020”: Ülevaade ja ettepanekud “Eesti 2020” dokumendile -/ Reet Laja, ENUT Mis saab sündida 8 aastaga? / Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert Pärnumaa Naisteühenduste ümarlaua

0 comments

ENUT Uudiskiri 2/2016

Sisukord Vanemas eas tööjõud ja sooline eripära Tiina Tanbaum Võrdsed võimalused ettevõtlusmaastikul: piirkondlike algatuste tugiprogrammide roll ja mõju Hannaliisa Uusma Töötuba: Sooline palgalõhe biomajanduses. Kokkuvõte Kerli Kirsimaa, Kaja Jürjes-Jürgens Uued raamatud ENUTi raamatukogus     Vanemas eas tööjõud ja sooline eripära Tiina Tambaum TLÜ Eesti demograafia keskus 65b.ee   Eestis on 55+ vanuses inimeste tööga

0 comments

21. aprill: Võrdse Palga päeva debatti juhib Mihkel Raud

BPW Estonia (Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, EENA) ja Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) peavad Võrdse Palga päeval, 21. aprillil teemakohase debati algusega kell 15.30 Euroopa Liidu Maja infokeskuses Tallinnas, Rävala 4 (sissepääs Laikmaa tänavalt). Palgalõhe – müüt või tegelikkus? Debatti juhib Mihkel Raud Eestis on neid, kes arvavad, et palgalõhe meeste ja naiste vahel on

0 comments

0 comments