Jaanika Meriküll, Maryna Tverdostup. Kõige visam lõhe: sooline palgalõhe Eestis nüüd ja 30 aastat tagasi

Eesti Panga Toimetised 4/2021
The gap that survived the transition: the gender wage gap over three decades in Estonia

Selle uuringu eesmärk on mõista pikaajalisi soolise palgalõhe tegureid kasutades selleks Eesti Tööturu Uuringu andmeid aastatest 1989-2020. Otsitakse vastust kahele uurimisküsimusele, esiteks kas isiku tasandil soolise palgalõhe tegurid on muutunud üle selle pika 30 aastase perioodi. Ja teiseks, kas riigi tasandil tegurid nagu palkade ebavõrdsus, alampalgad ja soolised hoiakud suudavad selgitada selgitamata palgalõhe. Uuring panustab teaduskirjandusse mitme nurga alt. Esinduslikul ja võrreldaval metoodikal hinnangut palgalõhele üle nii pika ajahorisondi kohtab teaduskirjanduses harva. Lisaks, meile teadaolevalt ei lähtu ükski selline uuring post-kommunistliku riigi andmetest. Kommunistlikel poliitilistel režiimidel oli pikaajaline mõju naiste kõrgemale tööturul osalemise määrale ja soolistele hoiakutele, samas pole nende režiimide mõju soolisele palgalõhele uuritud.

The-gap-that-survived-the-transition_-the-gender-wage-gap-over-three-decades-in-Estonia

Uuringu kodulehekülg