Mariann Adelbert – Eesti riigi roll soolise palgalõhe vähendamisel

Tallinna Ülikool
Ühiskonnateaduste instituut
Riigiteaduste bakalaureuseõppekava

Juhendaja: Kadri Aavik PhD

Tallinn 2021

Eesti sooline palgalõhe on endiselt Euroopa Liidus esimesel kohal ning lõhe aeglase vähenemise tõttu on oluline uurida, kuivõrd on antud probleemi prioriseeritud valitsustasandil. Käesoleva töö eesmärgiks on uurida, milline on Eesti riigi roll soolise palgalõhe vähendamisel alates 2010. aastatest ning selgitada välja, kuidas on riik probleemi käsitlenud ning millised on võimalikud lahendused palgalõhe vähenemise osas.

Mariann_Adelbert_EESTI-RIIGI-ROLL-SOOLISE-PALGALOHE-vahendamisel