Kadri Kesküla — Soolise palgalõhe käsitlemine eesti trükimeedias aastatel 2010-2021

Tallinna Ülikool
Digitehnoloogiate Instituut
Infoteadused
Tallinn 2021

Juhendaja: Elviine Uverskaja

Käesoleva töö kontekstis uuritakse, kui palju ja kuidas on eesti meedia soolist palgalõhet kui ühte
soolise ebavõrdsuse näitajat käsitlenud.
Magistritöö eesmärgiks on DIGAR Eesti artiklite andmebaasi alusel välja selgitada ajavahemikus
2010-2021 eesti trükimeedias soolise palgalõhe (SPL) teemal ilmunud artiklid ning nende
analüüsimisel leida vastused küsimusele, kuidas ajakirjandus on antud teemat kajastanud.
Uuring tugineb üleriigilistele päevalehtedele Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht ja Äripäev
(trükiväljaanne ilmub nädalalehena alates 09.04.2020) ning nädalalehele Eesti Ekspress.

K.Keskula-Soolise-palgalohe-kasitlemine-eesti-trukimeedias-aastatel-2010-2021