Sammelselg Avely — Tütarlaste ja emade seksuaalteemadega seonduv infokäitumine

Tallinna Ülikool
Digitehnoloogiate instituut
Infoteadused
Tallinn 2021

Juhendaja: Sirje Virkus, PhD

Käesolev magistritöö on keskendunud tütarlaste ja emade seksuaalteemadega seotud
infokäitumisele, sest ema on tavaliselt see vanem, kelle poole tütar esimesena pöördub ning
seetõttu on oluline uurida just nendevahelist suhtlust ja seksuaalteemadega seotud infokäitumist.
Samuti on selle uurimuse läbiviimine vajalik selleks, et julgustada nii lapsi kui vanemaid, kes neid
teemasid pelgavad, nendest rääkima.
Magistritöö eesmärk on välja selgitada, milline on emade ja tütarlaste seksuaalteemadega seonduv
infokäitumine, millised on nende ootused seksuaalteemadel vestlemisele ning kuidas see mõjutab
tütarlaste seksuaalkäitumist.

A.Sammelselg-Tutarlaste-ja-emade-seksuaalteemadega-seonduv