Õiglane miinimumpalk: Euroopa Komisjon algatas sotsiaalpartneritega konsulteerimise teise etapi

3. juunil 2020 käivitas Euroopa Komisjon konsultatsiooni selle kohta, kuidas tagada kõigile Euroopa Liidu töötajatele õiglane miinimumpalk.

Komisjoni eesmärk ei ole kehtestada ühtset Euroopa miinimumpalka ega ühtlustada miinimumpalga kujundamise süsteeme. Võimalikke meetmeid kohaldataks erinevalt, sõltuvalt liikmesriigi miinimumpalga kujundamise süsteemidest ja traditsioonidest ning austades täielikult siseriiklikku pädevust ja sotsiaalpartnerite lepinguvabadust.

Teise etapi konsultatsioonidokumendis esitatakse võimalused ELi meetmete võtmiseks, et tagada miinimumpalga piisav tase ja kaitsta kõiki töötajaid. Oluline roll on kollektiivläbirääkimistel, nagu on toonitatud sotsiaalpartnerite vastustes konsultatsiooni esimeses etapis. Seetõttu on ELi algatuse eesmärk tagada, et:

  • palgakujunduse valdkonnas on sisse seatud hästitoimivad kollektiivläbirääkimised;
  • riiklikud raamistikud võimaldavad kehtestada seadusliku miinimumpalga ja seda korrapäraselt ajakohastada vastavalt selgetele ja stabiilsetele kriteeriumidele;
  • sotsiaalpartnerid on tõhusalt kaasatud kohustusliku miinimumpalga kehtestamisse, et tagada selle piisavus;
  • miinimumpalga erinevused ja erandid on kaotatud või piiratud;
  • riiklikest miinimumpalga raamistikest peetakse kinni ja kehtestatud on järelevalvemehhanismid.

Sotsiaalpartnereid palutakse vastata konsultatsiooni küsimustele 4. septembriks 2020. Küsitakse ka seda, milline vahend oleks kõige sobivam. Komisjon kaalub nii seadusandlikke kui ka mitteseadusandlikke vahendeid, st direktiivi töötingimuste valdkonnas ja nõukogu soovitust.

Uudise täistekst Euroopa Komisjoni kodulehel.