Parima sooteadliku MTÜ 2016 konkursi tulemused!

“Parima sooteadliku MTÜ” 2016 konkursi võitis MTÜ Eluliin.
II koha pälvis Sillamäe Lastekaitse Ühing
III koha pälvis MTÜ Zonta Eesti

Täname kõiki, kes osalesid sel aastal!

 

MTÜ Eluliin

Eluliin

MTÜ Eluliini esindajad Pille Kaljurand ja Roman Krõlov ENUT kevadkonverentsil 2016 auhindamisel.

Eluliin kui abistamiskeskus loodi Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi direktori, Airi Värniku eestvedamisel 1996. aasta kevadel ning alates 1997. aasta veebruarist on Eesti abistamiskeskus Eluliin Befrienders Internationali täieõiguslik liige.

Abistamistegevus, mis on suunatud eelkõige üksikute, õnnetute, masendunud ja/või enesetapumõtetega inimeste emotsionaalseks toetamiseks, sai alguse 1954. aastal Inglismaal. Kakskümmend aastat hiljem moodustas inglise vaimulik Chad Varah erinevates riikides tegutsevate abistamiskeskuste tegevuse koordineerimiseks organisatsiooni Befrienders International.

Befrienders International on ülemaailmne abistamisliikumine, mille ülesandeks on arendada üle kogu maailma vabatahtlikul tööl rajanevat enesetappude ennetamistalitust.

Befrienders Internationali eesmärgiks on aidata ja emotsionaalselt toetada kriisiseisundis ja/või enesetapumõtetega inimesi. Kõigi Befrienders Internationali keskuste vabatahtlike poolt pakutav abi on anonüümne ja konfidentsiaalne, hinnanguid ega terapeutilisi nõuandeid ei anta. Igal Befrienders Internationali liikmesmaal on olemas vähemalt üks abistamiskeskus, mis on moodustatud psühholoogilise erikoolituse läbinud vabatahtlike baasil.

Alates 04.08.1997. a  on Eesti abistamiskeskus Eluliin iseseisev juriidiline üksus – mittetulundusühing Eluliin.

Tänaseks päevaks on MTÜ Eluliin käinud läbi pika arengutee ja muutunud emotsionaalset abi andvast vabatahtlike organisatsioonist mitmekülgset abi pakkuvaks vabatahtlike ja professionaalide ühenduseks.

MTÜ Eluliin pakub lisaks emotsionaalsele toetusele ka psühholoogilist nõustamist (kriisiabi: debriefing-gruppe, EMDR; psühholoogilist rehabilitatsiooni: psühhodünaamilisi gruppe ja individuaalset nõustamist) sotsiaalset nõustamist erinevatele sihtrühmadele (inimkaubandusohvrid, prostitutsiooni kaasatud, sõltuvusega isikud, HIV- positiivsed isikud).

eluliin logo oranz

Alates 2005. aastast keskendutakse lisaks sotsiaalse ja psühholoogilise rehabilitatsiooni teemadele.

Tegevuseks MTÜ Eluliini projektides ja hangetes on nõutav teenuse tasemele vastava kvalifikatsiooni  (psühholoog, psühholoogiline nõustaja, psühhoterapeut, sotsiaalnõustaja, telfor, jurist) omamine.

Veebileht: eluliin.ee

 

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing

Irina Golikova

MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing juhatuse esinaine Irina Golikova ENUT kevadkonverentsil 10. mail 2016.

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing mis loodi 8.12.1989. SLÜ on oma pikaajalise ajaloo jooksul töötanud aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond. Aastast aastasse laiendame oma tegevuste ulatust ja käsitlevate teemade hulka, et luua laiapõhjalisi ning ühiskonnas märkimisväärseid ettevõtmisi. Tänaseks on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 150 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Missioon: kaitsta laste õigusi ja võimestada noori.

Visioon: õiglane ja teineteisega arvestav ühiskond, kus nii lapsi kui noori koheldakse kui täisväärtuslikke inimesi.

Sillamäe Lastekaitse Ühingul on käimas järgmised programmid:

 • Aktiivse kodaniku ja kodanikühiskonna arengu programm
 • Soolise võrdõiguslikkuse programm
 • Co-managemendi programm ja noorte osaluse ja kaasamise otsustusprotsessi
 • Jätkusuutliku arengu programm
 • Lõimumise programm
 • Vabatahtliku tegevuse arengu programm
 • Laste õiguste programm
 • Laste ja perekeskus „Märka last“ Sillamäel käigushoidmine ja arendamine
 • Ida-Virumaa Laste ja Noorte abifond
 • Rahvusvahelise koostöö programm
 • Tunnustamine lastekaitse valdkonnas “Laste Sõber” konkurss ning kodanikuühiskonna arendamise valdkonnas “Ida-Virumaa kodanikuühenduste tunnustamine”

Rohkem kui kaks aastakümmet tagasi regionaalsel tasandil tegevust alustanud väikesest organisatsioonist on saanud tunnustatud organisatsioon, kes on võimeline edukalt ellu viima projekte nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Sillamäe Lastekaitse Ühing on alatest 1990 a. on Lastekaitse Liidu liige ja kuulub ainsa muukeelse organisatsioonina EKAKI ühiskomisjoni (alatest 2012a.), on Euroopa vaesusevastaste organisatsioonide (EAPN) võrgustiku liige (liige alatest 2010a.), Anna Lindh Foundation Eesti (liige alatest 2007a.) võrgustiku liige ja omab konsultatiivset staatust ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjoni (ECOSOC) juures (alatest 2014) ja veebruaris 2015a. sai Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmena ning oktoobris 2015 a. Arengukoostöö Ümarlaua liikmena.

SLÜ tegutseb koostöös partnerite/huvigruppidega nagu Eesti Vabariigi Valitsus, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Araabia Liiga, ÜRO Agentuurid, riiklikud ja rahvusvahelised fondid.

 

Veebileht: www.sscw.ee

 

 

MTÜ Zonta Eesti

Zonta International on 1919. aastal loodud ülemaailmne heategevusorganisatsioon, kelle põhimõtteks on ühiskonna teenimine. Selle 30 000 liiget kuuluvad 1200 klubisse 66 riigis. Liikmed annavad vabatahtlikena oma aega, oskusi ja majanduslikku abi Zonta missioonist ja eesmärkidest lähtuvate kohalike ja rahvusvahelise ulatusega projektide elluviimiseks.

Rahvusvaheline keel on inglise keel.

Slogan on: Zonta International Advancing the Status of Women Worldwide

Zonta Internationalil on nõuandev hääl ÜRO juures – ECOSOCis, ILOs, UNESCOs ja esindatus valitsusväliste organisatsioonide (NGO) foorumil New Yorgis, Genfis, Viinis ja Pariisis. Samuti on tal nõuandev hääl Euroopa Nõukogu juures.

Zonta missioon

Zonta International on ülemaailmne organisatsioon, kus oma ametis asjatundlikud ja otsustuskogemusega naised ja mehed töötavad üheskoos naiste positsiooni parandamise nimel nii üleilmsel kui rahvuslikul tasandil.

Zonta visioon

Zonta International näeb maailma sellisena, kus naiste õigused on inimõigused ja igal naisel on võimalus rakendada kogu oma potentsiaali.

Maailmana, kus igal naisel on juurdepääs haridusele, tervishoiule, õiguslikele ja materiaalsetele ressurssidele samaväärselt meestega.

Maailmana, kus ükski naine ei pea elama vägivallahirmus.

Zonta eesmärgid

* Parandada naiste juriidilist, poliitilist, majanduslikku, hariduslikku, tervishoiu- ja ametialast positsiooni ühiskonnas nii kohalike kui ka ülemaailmsete projektide ja ühiskondliku tegevuse abil.

* Ühiste väärtuste alusel toimiva ja rahvusvahelise, tegusate ja otsustusvõimeliste inimeste organisatsiooni kaudu edendada head tahet ja rahu kogu maailmas.

* Edendada õiguslikku süsteemi ning üleilmset inimõiguste ja põhivabaduste austamist.

* Järgida oma kõrgeid eetilisi väärtusi, viia ellu heategevusprojekte, anda tuge oma liikmetele, kes teenivad oma kogukonda, rahvast ja maailma.

Zonta väärtused

* Tegutseda ausalt ja usaldusväärselt

* Austada kõigi liikmete maailmavaadet

 

Veebileht: www.zonta.ee