European Women’s Lobby kutsub üles rahule Ukrainas

4. märts 2022

European Women’s Lobby väljendab solidaarsust oma Ukraina õdede ja nende perekondadega. Ühtlasi tunneme kurbust oma õdede üle Venemaal, kes on sunnitud vaikima „Ei sõjale!“ meeleavaldustel ning Ukraina õdedele solidaarsuse väljendamisel.1

Enam kui 2000 naisorganisatsiooni esindava Euroopa Liidu suurima katusorganisatsioonina mõistab European Women’s Lobby (EWL) teravalt hukka kõik konfliktid ja sõjad.

EWL kutsub Euroopa Liidu (EL) juhte, Euroopa Komisjoni presidenti von der Leyenit, Euroopa Parlamendi presidenti Metsolat, Euroopa Ülemkogu eesistujat Micheli, ELi välisasjade kõrget esindajat Borrelli üles jätkama oma kõikumatut toetust Ukraina rahule. Samuti kutsub EWL üles rahvusvahelist üldsust, eelkõige ÜRO Peaassambleed, Julgeolekunõukogu ja peasekretär Guterresit täielikult rakendama ÜRO põhikirja2 ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 (2000)3 ning kogu Naised, rahu ja julgeolek tegevuskava.4

EWL on sügavalt mures,  et kõikide sõdade ja konfliktidega kaasneb kahju naistele ja tütarlastele ning et sõjarelvana kasutatakse süstemaatiliselt vägivalda ja vägistamist. Praeguse konflikti tagajärjed on hiiglaslikud ning me peame nägema tema ebaproportsionaalset mõju naistele ja tütarlastele üle Euroopa ning geopoliitikale kontinendil, mis on üles ehitatud püsiva rahu tagamisele 2. maailmasõja lõpust alates.

Väljudes järkjärgult rahvatervise kriisist, milles naised kandsid lõviosa vastutusest ühiskonna toimimise jätkumise eest – mis toimus sageli enda ja oma pere tervise ja heaolu arvelt – kasvas vaesus, vägivald, seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon, mis mõjutavad naiste erinevaid gruppe. On äärmiselt oluline, et Euroopa toetaks põhiõigusi, millele ta on üles ehtitatud ning mille keskmes on naiste ja meeste võrdõiguslikkus. Konfliktide lahendamine peab hõlmama naisi ja austama rahvusvahelist õigust. 8. märtsil tähistatava rahvusvahelise naistepäeva ja 14.–25. märtsil asetleidva ÜRO naiste staatuse komisjoni kokkusaamise eel pole meil miskit suurt tähistada, kui käimasolevas konfliktis ei arvestata naisi ja tütarlapsi ning neid ei kaasata konflikti lahendamisse.

Me kutsume  ELi juhte koheselt üles:

 • looma institutsioonidevahelist töörühma, mis tegeleks Ukraina naiste ja tütarlaste küsimustega ja pakuks neile tuge ning tagama, et töörühma koosseisus oleks võrdselt esindatud nii naised kui mehed;
 • kaasama töörühma kodanikuühiskonna naisorganisatsioone kindlustamaks, et naiste ja tütarlaste arvamust kuulatakse ning et nendega konsulteeritakse nii praeguste kui konfliktijärgsete lahenduste väljatöötamisel;
 • andma rahalist ning vältimatut humanitaarabi naisorganisatsioonidele, et nad saaksid kohapeal pakkuda naistele tuge ja teenuseid;  
 • aitama luua ja kindlustama turvalise humanitaarkoridori Ukraina linnadesse ja küladesse ning sealt välja, et tagada kõigile ukrainlastele juurdepääs humanitaarabile, toidule, joogiveele ja meditsiiniabile;
 • tagama naistele ja lastele turvaline läbipääs, seades nad kvoodipõgenike seas esikohale ELi riikides ja rakendama ajutise kaitse direktiivi5 ning aitama kaasa alalisele elamisele, kui nad seda soovivad;
 • jääma kindlameelseks ning rakendama kõiki võimalikke jõupingutusi, et saavutada viivitamatu relvarahu ning taastada dialoog Venemaaga rahukokkuleppe saavutamiseks, mis tagab Ukraina suveräänsuse ja kaasama mõlemalt poolelt naisi kõikidesse rahuläbirääkimistesse ja rahu tagamise etappidesse;
 • kavandama hävitatud infrastruktuuri võimalikult kiiret taastamist.

Keskmises ja pikemas perspektiivis investeerima rahusse ja selle edendamisse kogu elutsükli vältel ning kaasama poisse ja mehi.

Me kutsume Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni koheselt üles:

 • võtma vastu erakorralist resolutsiooni Ukraina naiste ja tüdrukute kaitseks ning nende inimõiguste tagamiseks eelseisval ÜRO naiste staatuse komisjoni istungjärgul;
 • taotlema ÜRO Julgeolekunõukogu täielikku toetust resolutsioonile;
 • tagama viivitamatult naistele koht rahuläbirääkimiste laua taga, nagu on sätestatud resolutsioonis 1325 Naised, rahu ja julgeolek;
 • kasutama võimalust vaadata uuesti ja kriitiliselt läbi ning ajakohastada Julgeolekunõukogu alalise staatuse ja vetoõiguse aspektist;
 • tugevdama UN Women’itvõimaldamaksneil toetada ja anda rahalist tuge kohapealsetele naisorganisatsioonidele;
 • jätkama Rahvusvahelisele Kriminaalkohtu survestamist, et see alustaks sõjakuritegude uurimiset Ukraina vastu suunatud ebaseadusliku agressiooni ajal vältimaks sõjakurjategijate karistamatust;
 • keskenduma jätkuvalt desarmeerimisele ja tõhusale, läbipaistvale mitmepoolsele relvakontrollile;
 • kaotama tuumarelvad vastavalt ÜRO tuumarelvade keelustamise lepingule, mis jõustus 22. jaanuaril 2021.

Keskmises ja pikemas perspektiivis investeerima rahusse ja selle edendamisse kogu elutsükli vältel ning kaasama poisse ja mehi.

EWL jätkab meie Ukraina õdedele turvalise ruumi pakkumist, et kuulata, konsulteerida ja pidada dialoogi, et kujundada meie nõudmisi ELile ja rahvusvahelisele kogukonnale.

“Pakume nendel väga rasketel aegadel tingimusteta toetust oma õdedele ja kõigile naistele ja tütarlastele, kes on mõjutatud maailmas asetleidvatest konfliktidest ja sõdadest. Konfliktid ja sõjad on ülima patriarhaadi väljendus. On aeg luua uus maailmakord, mida juhivad naised.”

Réka Sáfrány, EWLi president Pöördumine kinnitati EWLi liikmete ja National Council of Women of Ukraine veebiseminari lõpus 3. märtsil 2022. aastal

 1. Venemaa 439 MTÜ pöördumises 24.2.2022.
 2. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri https://www.riigiteataja.ee/akt/555597
 3. UN Security Council resolution 1325 on women and peace and security (2000). https://vm.ee/et/tegevused-eesmargid/inimoigused/uro-julgeoleku-noukogu-resolutsioon-1325-naised-rahu-ja-julgeolek; https://undocs.org/en/S/RES/1325(2000)
 4. https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-peace-security
 5. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:EN:PDF