“Parim sooteadlik MTÜ” 2022

ENUTi 25. juubelikonverentsil 11. mail 2022 Tallinna Ülikoolis kuulutati 13. korda välja konkursi “Parim sooteadlik MTÜ” võitja. Tiitli pälvis Eesti Seksuaaltervise Liit, mis on korra juba ka varasemalt konkursi võitnud.

Eesti Seksuaaltervise Liidu eesmärgiks on hoida ja parandada inimeste lähisuhteid, seksuaalelu ja tervist ning et kõigil sihtrühmadel oleks seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad.

Liit juhindub oma tegevuses võrdse kohtlemise põhimõttest, mille kohaselt ei tohi kedagi diskrimineerida soo, sooidentiteedi, seksuaalse identiteedi, rahvuse, päritolu, keele, rassi, poliitiliste, usuliste või muude veendumuste, puude, erivajaduse või vanuse alusel, samuti sotsiaalmajandusliku seisundi või muude asjaolude tõttu. Liit omab sotsiaalselt mitmekesist liikmeskonda ja pereplaneerimisel propageerib heal informeeritusel põhinevat vaba valikut.

Võrdne kohtlemine on liidu üks põhiväärtusi. Organisatsiooni tegevusse on kaasatud nii naised kui mehed ja järgitakse rangelt võrdsete võimaluste põhimõtet. Töö ja pereelu ühitamise meetmetena pakutakse töötajatele hoolivat ja toetavat töökeskkonda, võimalik on teha kaugtööd, lapsi võib tööle kaasa võtta ning üksteisele pakutakse tuge eraeluliselt keerulistes olukordades.

Hindamiskomisjoni hinnangul paistab Eesti Seksuaaltervise Liidu puhul sooteadlikkus ja võrdõiguslikkuse järgmine olema pidev ja süsteemne ning kajastub nii ametlikes dokumentides kui igapäevatöös nii liidu siseselt kui avalikes tegevustes. Hindamisel toodi välja ESTLi mitmed tugevused nagu statistiliste andmete kogumine meeste ja naiste osas eraldi ning toetav ja hooliv töökeskkond organisatsioonis. Erilist tähelepanu pälvis žürii poolt noorte kaasatus paljudes erinevates ühiskonna teadlikkust soonormidest tõstvates tegevustes ja kampaaniates ning meeste meediatarbimisele suunatud sõnumid.

Lisaks märgiti hindamiskomisjoni poolt ära veel MTÜ Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon BPW Estonia (EENA), mis sai tunnustuse soorollide murendamise eest ning Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing (ETKA), mida tunnustati võrdse kohtlemise põhimõtete levitamise eest.