Parim sooteadlik MTÜ 2020

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) poolt juba 11. korda välja antud tiitel “Parim sooteadlik MTÜ” kuulub tänavu kahele MTÜ-le. Võitjad kuulutati välja ENUTi kevadkonverentsil 18. juunil.

MTÜ VAITER toob esitluses välja oma tegevuse olulisi suundi:

Oleme juhatuse liikmetena väga teadlikud soostereotüüpidest ning diskrimineerimisest ning peame loomulikuks järgida võrdse kohtlemise printsiipe. Lähtume oma organisatsiooni töös ka MTÜ VAITERi eetikakoodeksist. Kuna meie tegevused on seotud meie MTÜ missiooni ja visiooniga, siis lähtume neist põhimõtetest. MTÜ VAITERi tegevused on suunatud suures osas haavatavate sihtrühmade abistamisele, lähtume meie organisatsiooni spetsialistide valikul nende professionaalsest taustast ning eetilistest väärtushinnangutest sõltumata nende soost, vanusest või muust. Meie poolt pakutavad programmid “Hoolivad Isad” ja “Vägivalda kasutavad naised” keskenduvad ka muuhulgas soolise ebavõrduse vähendamisele.

Eesti Üliõpilaskondade Liit toob esitluses välja oma tegevuse olulisi suundi:

  • Tegevuskavas on “Võrdse kohtlemise edendamine kõrgkoolides” eraldi eesmärgina välja toodud ning põhikirja alusel on ametipositsioonid sooneutraalsed.
  • Tegime ametinimetuste reformi, et nimetused oleks sooliselt neutraalsed. Üritustele ja paneeldiskussioonidesse inimeste valimistel vaatame ka soolist aspekti. Samuti hindame töötajate palkamisel eelkõige pädevust, kuid peame silmas, et sugu ei mängiks kumbagi pidi takistavat rolli.
  • Sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses (2020). Uuring käsitleb üliõpilaste kogemusi soolise ja seksuaalse ahistamisega kuues Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis, samuti varasemaid kohalikke ja rahvusvahelisi praktikaid ülikoolides turvalise õpi- ja töökeskkonna loomiseks ning hoidmiseks. Lõppraport põhineb 1501 küsimustiku vastaja vastusele, 30 individuaal- ning 10 grupiintervjuule, millele lisandus veel kaks ekspertintervjuud, päringud ülikoolile ja rahvusvaheline võrdlus Suurbritannia ja USA praktikatega. Meedias ja üliõpilasesinduste töös on viimastel aastatel esile kerkinud erinevaid ahistamisjuhtumeid, mis tõstatasid Eesti Üliõpilaskondade Liidu jaoks küsimuse, kas ja kuidas ülikoolid kõrgkoolisiseste juhtumite lahendamisega tegelevad.

Õnnitleme võitjaid ja soovime jätkuvat kindlameelsust oma põhimõtete järgimist!

Konverentsil tunnustati  ja märgiti ära veel teisi konkursil osalenuid organisatsioone:

Tallinn Moon Rotary Klubi MTÜ on esile tõstetud stereotüüpide murdmise eest klassikalises meesteklubis. Võetakse vastu nii mees- kui naisliikmeid enamvähem tasakaalus. Heategevuses toetatakse poisse tüdrukutetegevusi proovima ja vastupidi.

Eesti Jahtklubide Liit Koos Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liiduga on mitmeaastase koostöö tulemusena Eestis esimesed parapurjekad, et puudega naised saaksid purjetamisest osa. Nad on nii Töötukassa ja sotsiaalministeeriumi abil kui Pohjamaade Ministrite Nõukogu projekti kaudu võrdõiguslikkust edendamas.