Ettepanekud Riigikogu naiste ühendusele

silt this way8. märtsil k.a Tartus ENUTi korraldamisel toimunud seminaril „Naised poliitikas“ analüüsiti Riigikogu valimistulemusi ning koguti mõtteid ja ootusi Riigikogu XIV koosseisule, mille elluviimisel oodatakse Riigikogu liikmeks valitud naiste ühist panust.

Ettepanekud Riigikogu naiste ühendusele

  1. Hoida ja kaitsta demokraatlikku poliitilist kultuuri Riigikogus ja suhtlemisel rahvaga, et peatada ühiskonda lõhestavast retoorikast tulenev oht. Selleks tuleks jõustada Riigikogu liikmete eetikakoodeks ja näha ette karistus selle rikkumise eest.
  2. Tihendada Riigikogu fraktsioonide ja komisjonide sidet ühiskonna erinevate gruppidega, sh arvukate naisteühendustega, kelle elukogemus ja kompetents tuleks õigusloomele ja poliitikakujundusele kasuks.
  3. Aidata suurendada naiste osalust ja esindatust poliitikas ning teistes ühiskonnaelu valdkondades, sh ettevõtluses, et meie rahva potentsiaal leiaks senisest täielikuma rakenduse.
  4. Võidelda leppimatult naistevastase vägivallaga ja seista hea laste turvalise kasvukeskkonna eest.
  5. Leida uusi lahendusi naiste töö- ja pereelu ühildamiseks, sh. ennetada karjääri katkemist seoses emadusega ja naiste diskrimineerimist töötasustamisel.
  6. Vähendada segregatsiooni hariduses ja tööturul, ergutades kutsevalikut lähtuvalt isiklikust huvist ja võimekusest, mitte soolistest stereotüüpidest.
  7. Pidada hariduselu korraldamisel silmas erivajadustega lapsi ja NEET-noori, et kasvav põlvkond suudaks elus iseseisvalt hakkama saada.
  8. Aidata kaasa tervislike eluviiside, sh toitumistavade juurdumisele ühiskonnas.
  9. Märgata ühiskonnas toimetulekuraskustes inimesi ja peresid, et neile tuge pakkuda. Esmajoones tuleks ületada laste vaesus ja ulatada abikäsi omaste hooldajatele.
  10. Osaleda aktiivselt poliitilises debatis globaalsete protsesside mõtestamiseks ja nendes peituvate riskidega toimetulekuks (kliima soojenemine, migratsioon, rahvusvaheline julgeolek jt teemad)