Arenguidee konkurss: Töö olgu kutsumus, mitte katsumus!

Panime ENUTis pead kokku ja esitasime oma idee arenguidee konkursile. Kui olete meiega sama meelt ja arvate, et Eesti tööturul ja haridusmaastikul peaks olema inimestel lihtsam orienteeruda kui praegu, siis toetage meie arenguideed veebilehel https://arenguidee.ee/ideas/310-too-olgu-kutsumus-mitte-katsumus !

Idee kirjeldus

Ühiskonnas toimunud kiired muudatused on toonud kaasa muudatused ka tööturul. Paljud ametid on saanud uue moodsa sisu ning on suuresti erinevad eilse päeva sisust ning ettekujutustest. Oluliselt on muutunud inimeste hoiakud töö tegemise ja erinevate ametite suhtes. Soovime luua keskkonna, mis aitaks muutunud tööturul orienteeruda.

Uuenenud (ja uueneval) tööturul räägime elukestvast õppest ja karjääriplaneerimisest, paindlikkusest, tehnoloogilisest arengust, murduvatest ja murenevatest piiridest naiste ja meeste ametite vahel. Edukas karjäär algab koolipingist, kuid paljudele tulevikuerialadele paneb aluse arenev majandus ise. Et oma karjääri planeerida on vaja teada, milliste ametite ja oskustega inimesi tööturg vajab. Endiselt veel räägitakse traditsioonilistest meeste ja naiste töödest, rõhuga sellele, et naiste tööd on kordades madalamalt tasustatud kui tööd, mida mehed teevad. Mehed domineerivad ehituses, veonduses, töötlevas tööstuses ja põllumajanduses, sides, mäetööstuses, energeetikas ja veevarustuse alal. Naiste poolel on suur ülekaal hariduse ja tervishoiu valdkonnas, majutuses ja toitlustuses, kaubanduses, finantsalal ja ka meelelahutusäris. Aeg on muutunud ning sellega koos ametid ja nende sisu, ning tulevik nende päralt, kes muutustega kaasas oskavad käia. Eduka riigina võiksime püüelda suurema produktiivsuse ja kõrgema kvaliteediga töökohtade, palgalõhe vähendamise, majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamise ja arengu ning iga inimese potentsiaali väärtustamise poole.

+ Idee on koondada ühte kohta kokku ajakohane info kutsete ja kutsekirjelduste kohta ning luua kõigile kättesaadav veebikeskkond, mis aitab inimesel planeerida karjääri ja õpinguid, teha valikuid, mis on jätkusuutlikud ka tulevikus ning mis ei ole kammitsetud eelarvamustest ja aegunud stereotüüpidest;

+ Idee on aidata kõigil, kes otsivad tööd, planeerivad karjääri või õpinguid või soovivad ennast arendada, orienteeruda muutuvas maailmas ning teha häid ja nutikaid valikuid. Soovime pakkuda tuge tööotsijaid nõustavatele ametnikele ning tööandjatele, et luua tasakaalustatum, informeeritum ning paindlikum tööturg, parandada läbi selle inimeste elukvaliteeti ja ergutada majandust;

+ Idee on aidata kaasa tööturu vajaduste ning töötajate oskuste ühitamisele, julgustades ja toetades eri vanuses ja kvalifikatsiooniga inimesi nende valikutes õpingutes ja tööturul – anda noortele ja uusi väljakutseid otsivatele inimestele suuniseid valikute tegemiseks ning vanematele inimestele nõu konkurentsis püsimiseks, aidata inimesel välja selgitada nende anded, oskused, võimalused, puuduvad või täiendamist/uuendamist vajavad kompetentsid ning aidata kaasa inimese arengule ja karjääri planeerimisele.

Sihtrühmad

Sihtrühmadeks on lapsed ja nende vanemad, töötajad, tööotsijad, õpetajad, nõustajad (koolides, Rajaleidja keskustes, Töötukassas jm), personalijuhid.

Positiivne mõju majandusele

+ Konkurentsivõimelised ja positiivse renomeega ettevõtted, mis järgivad häid tavasid, seal hulgas häid värbamis- ja personalipraktikaid
+ majandustegevuse mitmekesistumine ja majanduse vajaduste parem rahuldamine
+ töötavate inimeste talent ja potensiaal on ära kasutatud
+ rohkem inimesi on tööga hõivatud
Positiivne mõju ühiskonnale
+ Inimesed saavad oma potensiaali maksimaalselt kasutada, ennast teostada ja saavutada majanduslik iseseisvus
+ innustab vaba arengut, elukestvat õpet ning tõstab elukvaliteeti
+ parandab soolist tasakaalu hariduses ja tööturul
+ leevendab rahvastiku vananemisega kaasnevaid probleeme
+ rahulolevamad ja õnnelikumad inimesed!

Tegijad

Võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse eest seisva organisatsioonina saab projekti olema kaasatud Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) MTÜ kompetents soolise võrdõiguslikkuse küsimustes, eri valdkondade eksperdid ja koostööpartnerid; oodatud on ka kõik teised koostööpakkumised.

Idee rakendamiseks

+ Kogume ühte kohta kokku ning süstematiseerime info ja materjalid karjääriplaneerimise, ametivaliku, õppimisvõimaluste ja kutsete kohta
+ Loome mitmekülgse ja põhjaliku veebilehe/andmebaasi kutsete ja kompetentsusnõuete kirjeldustega kutsestandardite1 baasil, kasutades moodsaid lahendusi (nt persoonilood videotena, multifilmid lastele jne), kusjuures andmebaasi saab pidevalt täiendada ja uuendada
+ Loome sihtgruppidele suunatud abimaterjalid. Esimeses etapis alustame materjalide loomisega, mis suunatud eelkõige tööotsijatelele ja tööandjatele, teises etapis koolidele ja õpetajatele ning kolmandas etapis materjalid lasteadadele ja kasvatajatele
+ Kasutame juba olemasolevaid kanaleid (töökuulutusportaalid, noorteühendused) ja programme ning tutvustame uut keskkonda nii avalikkusele kui sihtrühmadele.

arengufond