Eesti ja Gruusia ekspertide koostöö Adžaarias koolivägivalla ennetuse ja naisettevõtluse edendamise teemadel

Arengukoostöö projekt: “Eesti ja Gruusia vabaühenduste koostöö, Eesti kogemuse jagamine Adžaaria autonoomses vabariigis laste kaitsel ja naisettevõtluse toetamisel”.

Augustis lõppeb ENUTi teine projekt Adžaarias, mille eesmärgiks oli koolikiusamisalase teadlikkuse tõstmine ja maapiirkondade naisettevõtjate ettevõtlusalaste teadmiste suurendamine.

Projekti kaasatud psühhoterapeut Merit Lage viis Adžaarias läbi 6 treeningut kiusamisvaba koolikeskkonna ülesehitamisest. Koolituste tulemusena tugevnes koolijuhtide, haridusministeeriumi esindajate, õpetajate ja omavalitsusametnike võrgustik, kes jätkavad tegevusi koolikiusamise märkamiseks ja ärahoidmiseks. Adžaaria neljas omavalitsusüksuses - Kobuletis, Shuakhevis, Khulos ja Batumis- avati koolivägivalla ennetuse infopunktid. Kõikides teavituspunktides on leitavad gruusiakeelsed infolehed “NOBullying” haridustöötajatele, lapsevanematele ja õpilastele, kus on ära toodud ka psühholoogi ja sotsiaaltöötajate kontaktid, kelle poolt küsimuste korral pöörduda.

Eesti eksperdid korraldasid Adžaaria maapiirkondade naistele koolitusi, kus harjutati äriplaani koostamist. Tutvustati edutiimide loomise ja mentorluspaaride meetodeid ja jagati gruusiakeelseid ettevõtlusega alustamist abistavad materjale. Toimusid kohtumised Adžaaria Kaubandus- ja Tööstuskojas ja Naisettevõtjate Assotsiatsiooni esindajatega.

Maikuus külastasid Eestit 7 Gruusia kolleegi, kellele anti ülevaade Eestis edukalt käivitunud koolivägivalla ennetussüsteemist (KiVa programm), tugiõppe ja erivajadustega laste rehabilitatsiooni erinevatest mudelitest. Tutvustati programme “Hooliv klass”, “Kunstiga kiusamise vastu” ja kohaliku omavalitsuse koostööd (Saue vallavalitsus) HTMi ja vabakonnaga valla eelarves olevate haridusasutuste toetamisel.
Kohtumisel Idapartnerluse keskuses toimus loeng naiste kaasamisest ettevõtlusesse ja kogukonna töösse, ENUTis räägiti soolisest võrdõiguslikkusest, naiste eneseteostusest ja naisettevõtluse edendamise propageerimisest. Mainori kõrgkoolis tutvustati ettevõtluskoolituse erinevaid programme, Esitluskeskuses e-Eesti edulugu ja Rahvusvahelises Majas Eestisse saabuvatele välismaalastele pakutavaid teenuseid.