Praxise uuring: naiste ja meeste roll kohalikes omavalitsustes ja volikogudes

Uuringu aruanne PDFSooline võrdõiguslikkus kõigis eluvaldkondades on suure tähelepanu all nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus. Eesti paistab silma nii mitmegi väga kõrge ebavõrdsuse näitaja poolest. Näiteks on Eestis suureks probleemiks tööjõu sooline segregeerumine. See tähendab, et naised ja mehed tegutsevad tööturul erinevates valdkondades, mis mõjutab soolisi stereotüüpe ning soolist tasakaalu ühiskonnas. Poliitika ning otsustustasand on üks valdkond, kus naiste roll on märkimisväärselt madal. Naiste, kes  moodustavad  ometi  poole  rahvastikust,  madal esindatus  kohalikes omavalitsustes peegeldab nende kõrvalejäämist kohaliku elu kujundamisest ning seeläbi ühiskonna kehva sidusust (ehk ka demokraatia kujunemist meestenäoliseks).

Eestis ei ole seni uuritud naiste esindatust ning rolli kohalikes omavalitsustes. Praxise analüüsi tulemusena valmib ülevaade kohalikes omavalitsustes ja volikogudes töötavate naiste ja meeste haridusest,  vanusest,  ametitest  ning  palkadest. Analüüsi tulemusena saab  selge  ülevaate,  milline roll  on  naistel ja  meestel kohalike  elu  kujundajatena  ning  millised  on  naiste  võimalused  kohaliku elu korralduses kaasa rääkida. Projekti tulemusena valmib ülevaade, mida saab edaspidi kasutada naiste olukorra ja nende rollide parandamiseks kohalikes omavalitsustes ning seeläbi olla ka eeskujuks kohaliku tasandi erasektorile.

Vaata