ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest – võrdsuspoliitikat edendades (2019)

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) jätkab 2019. aasta projektiga “ENUT koos partneritega tasakaalus ja demokraatlikult areneva ühiskonna eest – võrdsuspoliitikat edendades“ oma organisatsiooni üldisema eesmärgi – naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades – elluviimist. Projekti rakendajad lähtuvad Heaolu arengukavast (HAK) 2018–2023, HAK rakendusplaanist, sotsiaalvaldkonna prioriteetidest, soolise palgalõhe ennetamist ja vähendamist toetavatest tegevustest. Samuti võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele ning sallivuse ja kaasatuse suurendamisele suunatud tegevustest.

Projekti eesmärk

Otsene eesmärk on sooliselt võrdse kohtlemise toetamine, sooliste stereotüüpide vähendamine ning erinevate sihtgruppide (uute kohalike omavalitsuste juhtorganid, vabaühendused, maakondlikud arengukeskused jt) ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane teavitamine.

Projekti kestus

15. jaanuar − 31. detsember 2019

 

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu

Seotud teemad