3.-6. juuli 2017 – Eesti ekspertide poolt läbiviidud koolitused Batumis

Projekt „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine.”

Juuli alguses viibisid Batumis Eesti eksperdid, kes koolitasid käimasoleva arengukoostööprojekti raames Adžaaria politsei- ja piirivalveametnikke, sotsiaaltöötajaid, psühholooge, õpetajaid ja MTÜ-de esindajaid. ENUTi poolt osales meie esinaine Reet Laja, kes rääkis soolisest võrdõiguslikkusest ja naiste rollist ühiskonnale olulistel teemadel kaasarääkimisel. Peatuti naisettevõtluse,kohalike omavalitsuste sooteadlike eelarvete kujundamise, koolivägivalla problemaatikal ja lastekaitse teemal laiemalt.

Alaealiste vastu suunatud kuritegude ekspert prokurör Raul Heido tutvustas Gruusia partneritele Eestis toimiva kriminaalmenetluse ohvrisõbralikkust ja kogu kriminaalmenetluse ahelat lastevastaste ja lähisuhtevägivalla kriminaalasjade menetlemisel. MTÜ „Eluliin“ juhatuse liige, psühhoterapeut Eda Mölder ja kohalik ekspert Tsovinar Nazarova lisasid seminari töösse inimkaubanduse juhtumeid reaalsest elust. Grupitöödes otsiti ühiselt vastuseid keerukamate vägivalla juhtumite lahendamisel.
Visiidi jooksul külastati Batumis asuvat ema ja laste varjupaika, kus pakutakse teenust nii inimkaubanduse kui ka koduvägivalla ohvritele ja nende lastele.

Ühingu “For Each Other” juht Sophia Bakuridze hindas koolitust kui Gruusia osalejatele ülimalt kasulikku ja informatiivset, mis tugevdas koolitusel osalenute pädevusi lastevastase vägivalla juhtumite menetlemisel ja ohvriabi andmisel. Gruusia poolele pakkus väga suurt huvi idee politsei ruumides lastele mõeldud spetsiaalse küsitlustoa loomisest. Avaldati soovi tutvuda lähemalt Eesti kogemusega vägivallatu kooli pilootprojektide läbiviimisel. Väga vajalikuks peeti naiste ettevõtluse toetamist ja arendamist kohalikul tasandil.