Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine (2017-2018)

Projekti nimi: „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis: Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine“

Projekti kestvus: 01.06.2017- 30.04.2018

Sisu: Eesti-Gruusia ühisprojekti eesmärk on Adžaaria autonoomses vabariigis naiste- ja lastevastase vägivalla vähendamine ja ohvriabi tõhustamine. Projekti käigus koolitatakse Adžaaria viies omavalitsuses töötavaid ametnikke ja spetsialiste (sotsiaaltöötajad, õpetajad, psühholooge) eesmärgiga tõsta nende kutseoskuseid lähisuhtevägivalla ohvrite nõustamisel. Eraldi koolitus toimub õiguskaitsetöötajatele inimkaubanduse äratundmiseks ja tõkestamiseks. Projekti ülesannete seas on (sotsiaal)meedias läbiviidav teavituskampaania, millega selgitatakse üheselt koduvägivalla kuritegelikku iseloomu ja julgustatakse kannatanuid pöörduma abi leidmiseks õiguskaitseorganite poole.

The objective of the Estonian-Georgian joint project is to reduce violence against children and women and to reinforce victim support. In the process of the project, the officials and specialists (social workers, teachers, psychologists) of the local authorities of Adjara will be educated with the aim of increasing their qualifications of counseling the victims of intimate partner violence. Special training will be carried out for the officials of law enforcement agencies in order to improve their skills of identifying and preventing trafficking in persons. The project includes a (social) media campaign explaining the criminal character of domestic violence and encouraging the victims to appeal to law enforcement agencies for help.

Gruusia poolsed koostööpartnerid:
NGO For Each Other
NGO Georgia the People’s Harmonious Development Society

Projektijuht: Krista Reinhold

Projekti toetab: