Mida Euroopa Komisjon teeb naisettevõtluse toetamiseks. José Freitas, 20. novembril Tallinnas

Hoogu naisettevõtlusele!
20.  novembril 2017

Mida Euroopa Komisjon teeb naisettevõtluse toetamiseks

Jose Freitas, Euroopa Komisjon, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

 

Daamid ja härrad

Mul on äärmiselt hea meel ja suur au teie ees tänasel konverentsil esineda.   Lubage mul öelda,  et teie algatus on äärmiselt kiiduväärne, see on suurepärane.

Asjal on kaks külge – inimese eneseteostuslik ja majanduslik külg.  Lubage mul rõhutada majanduslikku külge.

Naisettevõtlust pole Euroopa Liidus majanduskasvu ja töökohtade loomise huvides suudetud veel piisavalt ära kasutada.  Saavutada võib palju rohkem.

Keegi ütles OECD, Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni konverentsil “pool maailma ajupotentsiaalist asub naiste peades”.  Teatud mõttes on sellega kõik öeldud. Meie ajastu on  teadmistepõhise majanduse ajastu.

Keskeltläbi on Euroopa ettevõtjate hulgas naisi alla 30%. Viimasel aastakümnel pole see arv muutunud.

(Potentsiaalsete) naisettevõtjate ees seisvad takistused on hästi teada.

  • stereotüübid
  • enesekindluse puudumine
  • raskused töö ja eraelu ühitamisega
  • raskused rahadele ligipääsuga
  • raskused ärivõrgustikele ligipääsuga

Midagi on siin valesti, mitte ainult sotsiaalselt, vaid ka majanduslikult. Me vajame rohkem naisettevõtjaid.

Euroopa liigub kui mitte just kiiresti, siis järjekindlalt edasi naisettevõtluse edendamisel.

Euroopa Komisjon ei vaata asja käed rüpes pealt.  Tegelikult otse vastupidi! Komisjon viib ellu strateegiat. Vaatame, mida see strateegia endas sisaldab.

Naisettevõtjate toetamise meetmeid kavandatakse ning rakendatakse sageli siseriiklikul ja regionaalsel tasandil. See on ka mõistetav, kuna nende mõju on suurem, kui ettevõtlust toetavaid meetmeid saab välja töötada, arvestades riikide ja regioonide konkreetseid vajadusi.

Samas võib kasuks tulla kogemuste vahetamine Euroopa tasandil. Õigupoolest saab palju õppida mitmekesisusest. Komisjon on juba rakendanud erinevaid algatusi, julgustamaks naisettevõtjate üle-euroopaliste võrgustike loomist.  Üksteiselt õppimine aitab suuremal hulgal naistel oma firmasid rajada ja neid kasvatada.

Näiteks on Euroopa Komisjon  rahastanud naissettevõtjatele mõeldud üleeuroopalise internetipõhise platvormi rajamist, mis kannab nimetust WeGate https://www.wegate.eu

2016. aasta septembrist alates viib see platvorm naisettevõtjaid kokku. Platvorm ühendab ka kohalikke, siseriiklikke ja Euroopa huvigruppe, kes toetavad  naisi, kes tahavad ettevõtet rajada, juhtida ja edasi arendada. See aitab naistele tagada ligipääsu mentorlus- ja ärivõrgustikele kõikjal  Euroopas.

Nimetatud platvorm tugineb 2 võrgustikule, mis tegutsesid aktiivselt aastail 2011-2013 ning mis said osalejailt palju positiivset tagasisidet.

1/ Naisettevõtluse saadikute võrgustik, mis viis läbi kampaaniaid innustamaks naisi oma firmat rajama. See ühendas ligi 320 saadikut 22st Euroopa riigist.

2/ Naisettevõtjate mentorvõrgustik, mis tõi kokku ligi 200 mentorit 17 riigist.

WEgate’iga püüame me need võrgustikud uuesti aktiivselt tegutsema panna ning edasi arendada.

Me teame, et naisettevõtjad seisavad silmitsi spetsiifiliste raskustega ligipääsul rahastusele. Seega toetame me praegu 4 projekti, mille eesmärgiks on rajada nais-äriinglite ja naisettevõtjate kogukond Euroopas.

Võrgustiku eesmärgiks on äriinglite abil teadlikkuse tõstmine. Me pakume äriingliteks saada soovivatele naistele koolitust oma rolli täitmiseks.  Ja see aitab naisettevõtjatel esitada oma äriideid potentsiaalsetele inventoritele. Eestlastena soovite ehk mõelda nimetatud võrgustikega liitumise või muul moel ühinemise peale.

Ja lõpuks viime me ellu pilootprojekti “naiste osakaalu suurendamiseks Horisont 2020 väikese ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvahendis”. Eesmärgiks on naisettevõtjad välja selgitada, neid väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvahendist teavitada ning toetada nende edukat programmis osalemist 10 riigis.

Naisettevõtlus on eesmärk, mis tuleb igakülgselt saavutada. Tänane konverents on teretulnud panuseks naisettevõtluse edendamisel, mille oleme oma südameasjaks võtnud. Teie seisukohad ja tagasiside selle kohta, kuidas naisettevõtlust toetadada, on meie jaoks äärmiselt kasulikud.

Minu sõnad on tagasihoidlikuks julgustuseks viljakaile diskussioonidele, mis siin täna naisettevõtluse edendamiseks kindlasti toimuva hakkavad.

Tänan ja olen kindel, et teil on ees innustust pakkuv päev!