Võrdõigusvolinik: vaja on uut tegevuskava soolise palgalõhe vähendamiseks

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper kutsub tänasel võrdse palga päeval valitsust üles panema järgmiseks neljaks aastaks paika uue tegevuskava soolise palgalõhe kahandamiseks, kus nähakse ette konkreetsed abinõud palgalõhe kahandamiseks ning vahendid riigieelarvest kavandatud tegevusteks. Volinik tervitab uue valitsuse plaani teha Tööinspektsiooni kaudu järelevalvet tööandjate organisatsioonides esineda võiva soolise diskrimineerimise üle sama ja võrdväärse töö tasustamisel. Sooline diskrimineerimine töö tasustamisel on üks soolise palgalõhe põhjuseid ning selle kui olulise põhiõiguse rikkumise tõkestamine on oluline samm muutmaks Eestit naiste ja meeste võrdseid õiguseid austavaks riigiks.

Volinik märgib, et olukorra parandamiseks on vajalik ka tööandjate valmisolek vaadata kriitilise pilguga üle oma personali- ja palgapoliitikad.  Tööandjatel on soolise palgalõhe kahandamiseks vaja head ülevaadet selle kohta, kes ja millistel tingimustel organisatsioonis töötavad. Samuti kas sama ja võrdväärset tööd tegevate inimeste palgad on võrdsed ehk kas valdavalt naiste poolt tehtud töid väärtustatakse samavõrd töödega, mida teevad peamiselt mehed. Selleks et tööandjad regulaarselt sellist ülevaadet omaks, on Sotsiaalministeeriumil valminud soopõhiste tööalaste andmete kogumise määruse eelnõu.

Võrdõigusvoliniku sõnul ei saa Eesti praeguses soolise ebavõrdsuse olukorras, kus sooline palgalõhe on viimased kümme aastat pea 30%, minna seda teed, et probleemide ees pigistatakse silm kinni ega tehta midagi.

Loe võrdõigusvoliniku pöördumist

 

Aprillikuu soolõime uudiskiri on täies mahus loetav siit