Peking 25+ tegevusprogrammi tulemused – EIGE

Ehkki Pekingi tegevusprogramm (BPfA) loodi 25 aastat tagasi, on paljud 1995. aastal tuvastatud väljakutsed endiselt aktuaalsed (näiteks sooline palgalõhe, palgata töö ebavõrdne jaotus või soolise vägivalla kogemus, kui nimetada vaid vähesed). Aruandes jälgitakse edusamme nende pikaajaliste väljakutsetega toimetulemisel ja minnakse neist kaugemale, et hinnata viimastel aastatel esile kerkinud uusi väljakutseid, sealhulgas digitaliseerimise, hiljutiste rändevoogude ja soolise võrdõiguslikkuse suurenemisega seotud tagasilööke.

Aruanne koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis antakse hinnang soolise võrdõiguslikkusega seotud institutsionaalsetele arengutele ELi tasandil. Teises peatükis analüüsitakse peamisi suundumusi ja arenguid BPfA 12 murettekitavas valdkonnas nii ELi kui ka riiklikul tasandil. Viimases peatükis antakse praktilisi soovitusi eelmises analüüsis määratletud peamiste soolise võrdõiguslikkuse probleemide lahendamiseks.