23. märts on võrdse palga päev

Tallinna Ülikooli pressiteade

Miks Eesti naised saavad viiendiku võrra vähem palka kui mehed? Tallinna Ülikooli uuring püüab selgitada

23.03 tähistatakse Eestis võrdse palga päeva. See on kuupäev, kui Eesti naised on välja teeninud Eesti meeste 2019. aasta palga, põhjuseks sooline palgalõhe. Naised peavad meestega sama palga väljateenimiseks keskmiselt ligi kolm kuud aastas rohkem tööd tegema. 

Eurostati andmetel oli Eestis naistöötajate brutotunnitasu 2018. aastal 22,7 protsenti madalam kui meestöötajatel, samas kui EL keskmine on peale Suurbritannia lahkumist 14,8 protsenti. Kuna senised analüüsid pole leidnud selgeid põhjusi, miks meeste ja naiste palgad Eestis sedavõrd erinevad, tellisid Eesti Teadusagentuur ETAg ja sotsiaalministeerium palgalõhe selgitamiseks Tallinna Ülikooli teadlastelt põhjalikuma uuringu, mis kestab 2021 lõpuni.

Ametipositsioonide erinevus seletab 40 protsenti palgalõhest

Esialgsed tulemused näitavad, et Eestis on tähelepanuväärsed erinevused palgas ametikohtade ja valdkondade võrdluses, naised ja mehed kipuvad aga koonduma eri ametikohtadele ja valdkondadesse. Värskete  ja 2014. aasta põhjalike andmete najal leidsid uurijad, et umbes 40% palgalõhest on võimalik seostada ettevõtete ja ametipositsioonide erinevusega. Eelmises, 2010. aasta analüüsis õnnestus nii selgitada 15% palgalõhest.

125 000 Eesti töötaja andmeid hõlmanud uuring näitab, et palgalõhe kehtib kõigi vaadeldud sotsiaalmajanduslike rühmade lõikes.   Käärid meeste ja naiste tunnipalgas on suurimad keskealiste seas, samuti on suhtelised erinevused suuremad muu emakeelega  ning madalamate haridustasemetega inimeste seas. 

Naised töötavad sama vanade ja sama haridustasemega meestega võrreldes suurema tõenäosusega ametikohtadel ja tegevusaladel, kus üldine palgatase on madalam. „Analüüsi tulemustest võib näha viiteid mitmetele tuntud palgalõhet põhjustavatele mõjuteguritele,“ ütleb uuringurühma juht, Tallinna Ülikooli professor Marge Unt. „Näiteks klaaslagi, kus kõrgema kvalifikatsiooniga naiste juurdepääs paremini tasustatud ametikohtadele on piiratud, ning klaaslift, mille järgi mehed liiguvad karjääriredelil samade oskustega naistega võrreldes kiiremini.“

Kirjutamata reeglite varjatud roll

Ametiga seotud tegurid selgitavad üsna hästi palgaerinevusi madalapalgaliste grupis.  Kõrgepalgaliste puhul ei suuda analüüs veel  pakkuda selgitusi. „Kõik analüüsi kaasatud tunnused – haridusest ja vanusest kuni ametikohani – suudavad naiste palka ennustada meeste omast täpsemini, mis viitab sellele, et meeste palkade kujunemisel mängivad rolli teistsugused tegurid,“ ütleb Unt.

Üks neist teguritest võib olla organisatsioonides kehtivad kirjutamata reeglid.  Näiteks on näha, et Eesti omanikega eraettevõtetes on palgalõhe väiksem kui välismaiste omanikega ettevõtetes. Samuti on palgalõhe suurem ettevõtetes, kus ka naiste osakaal töötajate seas on suurem.

„ Et  aru saada, kuidas ettevõttesisesed tegurid mõjutavad palkade kujunemist, viime praegu läbi intervjuusid Eestis tegutsevates ettevõtetes,“ ütleb Unt. „Kui statistikat analüüsides suutsime erinevatele teguritele omistada 40 protsenti palgalõhest, siis intervjuude abil loodame saada aimu, mis on need ühiskondlikud või üksikisikute hoiakud ja valikud, mis palkade kujunemist mõjutavad. Järgneva uuringu eesmärgiks on selgitada ülejäänud 60% palgalõhest. Mis on need mehhanismid – organisatsiooni tasandil või laiemalt – mille tõttu palgalõhe seletamisel ei ole Eestis eriti tuge traditsiooniliselt inimkapitali kirjeldavatest teguritest? Miks meil esinevad nii suured valdkondade-  ja ametikohtade vahelised palgakäärid?”

Palgalõhe põhjuste paremaks selgitamiseks ning seeläbi lõhe vähendamise võimaluste otsimiseks tellisid Eesti Teadusagentuur (ETAg) ja Sotsiaalministeerium uuringu „Soolise palgalõhe vähendamine“, mis kestab aastatel 2019-2021. Uuringu viivad läbi Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased ning Statistikaamet. Teadustööd rahastab  Eesti Teadusagentuur RITA programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi eelarvest. Projekti tellija on Sotsiaalministeerium, eelarve 615 789 eurot.

Lisainfo:
Barbi Pilvre
Tallinna Ülikool
Projekti “Soolise palgalõhe vähendamine” kommunikatsioonijuht
56207220