ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust (2020-2021)

Projekti eesmärk

on toetada ja edendada soolist võrdõiguslikkust erinevatele sihtgruppidele suunatud teavitustegevuse ja kaasavate ürituste korraldamise kaudu. Projekti sihtgruppideks on noored, naised (sh venekeelsed naised), mehed, tööandjad, haridustöötajad, poliitikakujundajad ja -rakendajad (eelkõige kohaliku omavalitsuse tasandil) ning vabaühendused. Juhtgruppi kuuluvad ENUT ja põhipartner MTÜ Oma Tuba.
Projekt toetab ENUTi tegevusi, soouuringute alase raamatukogu täiendamist ja ülalpidamist ning laiemale ringkonnale olulise teabekeskusena tutvustamist. Vahendatakse oluliste rahvusvaheliste ja riiklike soolise võrdõiguslikkuse teemaliste raportite ja analüüside tutvustamist, tellimist, levitamist, tõlkimist ja kokkuvõtete tegemist. Tulemus on soouuringute ja soolise võrdõiguslikkuse tugi- ja kompetentsikeskuse tugevdamine ja arendamine. Projekt tervikuna näeb ette erinevate ühiskonnagruppide soolise võrdõiguslikkuse temaatika alast teavitamist nii eesti kui vene keeles. Teavitustegevusse on kaasatud nii traditsiooniline meedia kui ka internet ja sotsiaalmeedia, lisaks on plaanis korraldada teavitavaid üritusi.

Projekti kestus

01. jaanuar 2020 − 31. detsember 2021

Projekti partnerid

Oma Tuba MTÜ

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Mittetulundusühing BPW Estonia

ENUTi projekti tegevused

ENUTi kevadkonverents 2020 “ÜRO IV naistekonverents Pekingis +25 aastat: kuhu Eesti on jõudnud”

Parim sooteadlik MTÜ 2020

ENUTi suvekool 2020

ENUT Tallinna Ettevõtluspäeval 2020

ENUTi kevadkonverents 2021 “ÜRO IV naistekonverents Pekingis +25 aastat: kuhu Eesti liigub”

Parim sooteadlik MTÜ 2021

ENUTi suvekool 2021

ENUT linnade-valdade päeval 2021

ENUT Tallinna Ettevõtluspäeval 2021

ENUT Tallinna Spordiliidu koolituspäeval

ENUT võõrustas külalisi Euroopast

Projekti toetab Sotsiaalministeerium