Vestlusring: Sooline palgalõhe – kas midagi on muutunud viimase 55 aasta jooksul?

Laupäeval, 18. veebruaril toimus Tartu Elektriteatris Tartu klubi korraldatud soolise palgalõhe teemaline vestlusring ja 1968. aasta tõsielusündmustel põhineva filmi “Valmistatud Dagenhamis” (Suurbritannia, 2010) vaatamine, mille fookuses on naiste palgateema.

Filmi vaatamisele järgnes arutelu, mida saab teha uue Riigikogu koosseis, et soolise palgalõhe langustrend Eestis jätkuks:

  • Kuhu oleme jõudnud täna?
  • Kas klaaslagi on naiste jaoks endiselt madal?
  • Kuidas on muutunud naiste õigusi ja võimalusi puudutavad mõttemustrid ja mida räägib palgastatistika täna?

Vestlusringis osalesid Tartu linnas Riigikokku kandideerivad erinevate erakondade kandidaadid Anneli Ott, Gea Kangilaski, Kadri Leetmaa, Kadri Kullmann, Karen K Burns, Margit Sutrop ja Marit Sepma, sotsiaalteadlane Raili Marling, Angela Ventsel ja Lisanna Elm ning modereeris Riina Piigli.

Vestlusringist kõlama jäänud märksõnad situatsiooni kirjeldamiseks olid näiteks:

naisi ei toetata poliitikas; kivistunud stereotüübid; hoolduskoormus naistel (nii vanurite kui laste); meestekesksed võimusuhted, vertikaalne palgalõhe; klaaslagi; naiste pikk eemalolek tööturult; ebavõrdsus peretoetuste maksmisel; konservatiivne suhtumine – naised olgu pigem kodus; stereotüüpide toitmine, kuna naisettevõtjaid ja naisi poliitikas on vähem; võrdõiguslikkus kui loomulik mudel ühiskonnas ei peaks olema enam küsitav; teatud erialad on naiste getod; tööalane segregatsioon; vaid neljandik naisi juhtivteadlaste ja professorite tasandil; patroniseeriv suhtumine naistesse; tugivõrgustiku puudumine; struktuursed ja nähtamatud barjäärid; naised valivad humanitaarvaldkonna ja mehed tehnoloogia valdkonna; soopõhine õpe; kallutatud poliitiline probleem; väärtussüsteemi tasand; ettevõtte tüüp ja reeglid ning läbinähtavus; värbamise ja edutamise praktikad; emaduse trahv vs isaduse boonus; üksikemal vähem valikuid

Lahendused, mida pakuti:

hoolduskoormuse ühtlasem jaotamine peres ja riigi tugi selleks; naine, vali naist!; naised, seadke meeste võimusuhted kahtluse alla; teavitustegevus töö- ja pereelu ühildamiseks; rohkem naisi ettevõtlusesse ja poliitikasse; stereotüüpide murendamine; jõupositsioonil oleval lasub vastutus näha probleemi; mehed rohkem võimupositsioonil, seega on nende ülesanne otsida lahendusi; rohkem naisi juhtivteadlaste ja professorite tasandile; reeglid peavad olema; kvoodid börsi- ja riigiettevõtetes; soolisest palgalõhest tuleb raporteerida; rohkem läbipaistvust; muudatused seadusandluses; haridus on võtmeküsimus; rohkem tüdrukuid suunata ja innustada õppima tehnoloogia valdkonna erialasid; teavitamine peab algama varajases kooliastmes; arendada eneseanalüüsi ja enesemääratluse oskusi; lõpetada soopõhine õpe; räägime ühiskonna väärtusruumist tervikuna; oleme naistena ise eeskujuks; läbipaistev palgasüsteem ettevõtetes; soolist tasakaalu soodustavad värbamise ja edutamise praktikad; seadusemalakas

Ja ikka: teadvustamine, teadvustamine, teadvustamine!


Miks EENA Tartu klubi teid kutsus?  

EENA on organisatsioon, mis seisab naiste majanduslike õiguste eest. Palgalõhe on olnud viimase 12 aasta jooksul EENA, ja ka meie katusorganisatsiooni BPW (Business and Professional Women), fookuses. Sooline palgalõhe on vähenenud, kuid Statistikaameti andmed räägivad endiselt naiste kahjuks. 

Üritus toimus koostöös Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusega projekti Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust (2022-2024), toetab Sotsiaalministeerium.