Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele (2022–2024)

Projekti eesmärk

Edendada teadmisi soostereotüüpidest ning nende vältimise vajadusest ja võimalustest õppekirjanduses ja -materjalides, suurendades ka haridustöötajate, õpetajahariduse õppejõudude, nii õppematerjalide koostajate, kirjastuste kui ka õpetajate teoreetilist ja praktilist teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Projekti jooksul viiakse läbi kasutusel olevate trükitud ja digitaalsete õpikute ja õppematerjalide teksti ja kuvandite kvantitatiivne ja kvalitatiivne sootundlik sisuanalüüs.

Projekti raames korraldatakse projekti sihtrühma ja partneritega arutelusid ja koolitusi soostereotüüpidest ja nende mõjust tüdrukute ja poiste enesetajule ning eriala- ja kutsevalikutele.

Koolitatakse juurde valdkonna eksperte, kes ka peale projekti lõppu teemavaldkonda panustaksid. Väga oluline on ekspertide puhul põlvkondade vaheline koostöö. Projekti peamine väljund on ENUTi ekspertide poolt loodud juhendmaterjal piiravatest soostereotüüpidest ja nende vältimisest õppematerjalide ja õpikute koostajatele ja nende igapäevastele kasutajatele. Juhendmaterjali avaldamisele eelneb selle piloteerimine eri sihtrühmades ja selle lõppvariant esitletakse projekti lõpukonverentsil.

Projekti kestus

  1. november 2022–30. aprill 2024

Partnerid

Eesti Kirjastuste Liit
Eesti Haridusfoorum
Tallinna Ülikool

Projekti toetab Aktiivsete Kodanike Fond summas 54 385 eurot. Fondi doonorriikideks on Norra, Island ja Liechtenstein, Eestis koordineerib fondi programme Avatud Eesti Fond.