Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele (2022–2024)

Projekti eesmärk

Edendada teadmisi soostereotüüpidest ning nende vältimise vajadusest ja võimalustest õppekirjanduses ja -materjalides, suurendades ka haridustöötajate, õpetajahariduse õppejõudude, nii õppematerjalide koostajate, kirjastuste kui ka õpetajate teoreetilist ja praktilist teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. Projekti jooksul viiakse läbi kasutusel olevate trükitud ja digitaalsete õpikute ja õppematerjalide teksti ja kuvandite kvantitatiivne ja kvalitatiivne sootundlik sisuanalüüs.

Projekti raames korraldatakse projekti sihtrühma ja partneritega arutelusid ja koolitusi soostereotüüpidest ja nende mõjust tüdrukute ja poiste enesetajule ning eriala- ja kutsevalikutele.

Koolitatakse juurde valdkonna eksperte, kes ka peale projekti lõppu teemavaldkonda panustaksid. Väga oluline on ekspertide puhul põlvkondade vaheline koostöö. Projekti peamine väljund on ENUTi ekspertide poolt loodud juhendmaterjal piiravatest soostereotüüpidest ja nende vältimisest õppematerjalide ja õpikute koostajatele ja nende igapäevastele kasutajatele. Juhendmaterjali avaldamisele eelneb selle piloteerimine eri sihtrühmades ja selle lõppvariant esitletakse projekti lõpukonverentsil.

Projekti kestus

  1. november 2022–30. aprill 2024

Partnerid

Eesti Kirjastuste Liit
Eesti Haridusfoorum
Tallinna Ülikool

Tegevused

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse 2-päevane koolitus „Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele“

Ülevaade koolitusest Õpetajate Lehes: Raivo Juurak “Soostereotüübid õpikutes ja klassis

Projekti lõpuseminar

Juhendmaterjal “Soostereotüüpidest vabade õpikute ja õppematerjalide koostamine ja kasutamine”

“Soolise võrdsuse edendamine ja soostereotüüpidest vabade õpikute koostamine” – taustmaterjal

Artikkel Õpetajate lehes: Reet Laja “Vajame soostereotüüpidest vabasid kooliõpikuid

Projekti toetab Aktiivsete Kodanike Fond summas 54 385 eurot. Fondi doonorriikideks on Norra, Island ja Liechtenstein, Eestis koordineerib fondi programme Avatud Eesti Fond.