Combating Cyber Violence against Women and Girls

Väljaandja: EIGE 2022

Raporti eesmärgiks oli anda anda põhjalik ülevaade kübervägivalla olemusest ning selle mõjust konkreetselt naistele ja tüdrukutele.

Põhiprobleemid:

  • EL tasandil ei ole veel ühtlustatud määratlust ega õigusakti, mis käsitleks spetsiifiliselt naistevastast kübervägivalda
  • Rahvusvahelisel tasandil on probleemi adresseerinud Euroopa Nõukogu ja ÜRO
  • Liikmesriikide tasandil laiendatakse füüsilises sfääris kehtivaid üldisi süütegusid (nt ahistamine ja jälitamine) digitaalsele valdkonnale. Sätted kipuvad olema sooneutraalsed.
  • Õiguslikud ja statistilised määratlused erinevad liikmesriigiti suuresti, mistõttu on keeruline andmeid koguda ning võrrelda
  • Olemasolevad määrused ei võta arvesse naistevastase kübervägivalla keerukust
  • Ühtlustatud määratluste puudumine on otseselt seotud suure andmepuudusega: naistevastane kübervägivald on ELis endiselt alaraporteeritud ja enamik liikmesriike ei kogu andmeid järjepidevalt. Kui andmed on kättesaadavad, ei ole need liigendatud ja piirduvad väga spetsiifiliste kübervägivalla vormidega.
Combating-Cyber-Violence-against-Women-and-Girls