Sootundlike eelarvete koostamise võrgustiku loomine ja laiendamine Balti mere regioonis ja Valgevenes (2008)

Projekti nimi: Sootundlike eelarvete koostamise võrgustiku loomine ja laiendamine Balti mere regioonis ja Valgevenes

Kestus: 2008

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on luua regionaalne koostöövõrgustik, et populariseerida sootundlike eelarvete koostamise initsiatiivi,  eelarvete sootundlikku analüüsimist ja läbi nende meetodite rakendamise kindlustada, et valitsuse ja regionaaltasandi poliitikud võtavad rohkem arvesse soolist aspekti ja suurendavad meeste ja naiste võrdset osalust valitsuse ja kohalike eelarvete otsuste tegemise protsessis ning seeläbi kindlustatakse meestele ja naistele võrdsed võimalused ja õigused kõigil tasanditel.

Sihtgrupp: kohalikud omavalitsused, sootundlike eelarvete koostamise võrgustik

Tegevused: Projekti käigus viiakse läbi ümarlaua vestlusi ja kohtumisi poliitikutega, koolitusi kohalikele omavalitsustele ja vabaühendustele, kohtumisi kohalike omavalitsuste esindajatega ja vabaühendustega eesmärgiga moodustada sootundlike eelarvete koostamise võrgustikke ning levitada soolise võrdõiguslikkuse ja sootundlike eelarvete koostamise alast teavet eelarvete koostajatele ja eelarveotsuste tegijatele.
Projekti tegevused ja tulemused leiavad kajastamist meedias, ENUT uudistes, ENUT koduleheküljel ja projekti raames koostatavas ühises infobülletäänis, milles leiavad kajastamist kõigi partnerite poolt projekti käigus omandatud kogemused ja läbiviidud tegevused.

Partnerid:

  • Soolise Võrdõiguslikkuse Koalitsioon Lätis (projekti koordinaator)
  • ENUT
  • Soome Naisorganisatsioonide Ühendus (NYTKIS)
  • Women’s Issues Information Centre, Lithuania
  • Swedish Women’s Lobby
  • Naiste Sõltumatu Demokraatlik Liikumine, Valgevene

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti raames toimunud seminarid ja koolitused:
7-8. augustil 2008.a. toimus Pärnus seminar “Sootundlik lähenemine kohalike omavalitsuste eelarvete koostamisele”
Seminaril  tutvustati sootundlike eelarvete rakendamise praktilisi võimalusi ja meetodeid ning sugupoolte aspektist läbiviidud uuringute tulemusi ja praktilisi kogemusi.
Seminari korraldas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus  Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt toetatava projekti “Sootundlike eelarvete koostamise võrgustiku loomine ja laiendamine Balti mere regioonis ja Valgevenes” raames ja seminari rahastati Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Friedrich Eberti Fondi poolt.
Seminari eesmärk oli tõsta kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste töötajate teadlikkust sootundlikust eelarvest kui soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise töövahendist; populariseerida sootundlikku eelarvete analüüsi ja julgustada kohalikke omavalitsusi analüüsima eelarveid sugupoolte aspektist; tutvustada sootundlike eelarvete koostamise meetodeid ja praktikaid ning luua koostöövõrgustik rakendamaks sootundlikku eelarve analüüsi ja eelarve koostamist.
Seminar toimus eesti keeles ja oli osalejatele tasuta.
Seminari sihtrühmaks olid Eesti kohalikud omavalitsused ja vabaühendused.
Seminaril osales 29 inimest.
Kokku esines seminari kahel päeval 7 ettekandjat. Ettekannetes puudutati kohalike omavalitsuse eelarvete koostamise eripärasid, arengukavade ja eelarvete seoseid,  sootundlike eelarvete koostamise strateegiaid ja meetodeid ning esitati mikrouuringute tulemusi.
Seminari teema oli paljude seminarist osavõtjate jaoks uudne. Ettekannete vahepeal tekkis osalejate vahel elav  arutelu ja esinejatele esitati aktiivselt küsimusi.
Seminari teisel päeval toimus ka ajurünnak, milles püüti leida vastust küsimustele: millised tegevusvaldkonnad on sobivaimad alustamaks analüüsi sugupoolte aspektist, kuidas ja millisel eelarvetsükli hetkel oleks sobivaim aeg alustada sootundliku eelarve koostamisega .
Seminar lõppes otsusega moodustada sootundliku eelarvete koostamise alane võrgustik ja jätkata koostööd.

Projekti käigus valminud materjalid: