Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka! (2015)

Projekti nimi: Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!

Projekti kestus: 16.01.2015 – 31.12.2015

Projekti kirjeldus
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) jätkab projektiga “Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!” oma organisatsiooni üldisema eesmärgi – naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades – elluviimist. Projekti rakendajad lähtuvad ka Sotsiaalministeeriumi arengukava 2012–2015 kolmest suuremast strateegilisest eesmärgist (inimeste sissetulek, elukvaliteet ja sotsiaalne turvalisus suureneb; inimeste elu (sh tervena elatud elu) on pikk ja kvaliteetne; laste ning perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud), tegevuskavast meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks ja valmivast sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse, võrdsete võimaluste arengukavast.Eespool toodu põhjal on projekti otseseks eesmärgiks sooliselt võrdset kohtlemist toetavate hoiakute ja poliitikate edendamisele kaasaaitamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane teavitamine.Selleks analüüsitakse “Aktiivse vananemise arengukava 2013–2020“ soolisest aspektist.

Projektijuht: Reet Laja

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

hmn