ENUT koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat arendamas (2014)

Projekti nimi: ENUT koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat arendamas

Kestus: 01.02.2014 – 31.12.2014

Eesmärk: projekti ja ka ENUTi üldine eesmärk on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Antud projektis konkreetsemalt naiste ja meeste tervise parendamise, tervishoiusüsteemi tasakaalukama arengu ja naiste majandusliku iseseisvuse suurendamise kaudu.

Projekti otseseks eesmärgiks on sooliselt võrdset kohtlemist toetavate hoiakute ja poliitikate edendamisele kaasa aitamine, sooliste stereotüüpide vähendamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane teavitamine.

Sihtgrupp: kodanikeühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad, üliõpilased, eelkooli- ja kooliõpetajad ning täiskasvanukoolitajad, ärisektori esindajad.

Tegevused:

  • Ümarlauad analüüsitud dokumentide tutvustamiseks: Eesti 2020 (naisettevõtluse toetamine, naised ettevõtete nõukogudesse, palgalõhe); Rahvastiku tervise arengukava; kodanikuühiskonna arengukava; laste ja perede arngukava monitooring
  • Konverentsi „Sooline perspektiiv kodanikuühiskonda“ korraldamine
  • Teavitustegevus: infoteenuste osutamine (sh raamatukogu); infolehe ENUT Uudised väljaandmine; nais- ja meesuuringute ajakirja Ariadne Lõng esitlemine.

Partnerid: MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, naisettevõtluse edendamise võrgustik

Projektijuht: Reet Laja

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

hmn