Soolise võrdõiguslikkuse probleemid ja lahenduste leidmine koos vabakonna ning sotsiaalsete partneritega (2016)

Projekti nimi: Soolise võrdõiguslikkuse probleemid ja lahenduste leidmine koos vabakonna ning sotsiaalsete partneritega

Kestus: 16.01.2016 – 31.12.2016

Eesmärk: ENUT jätkab projektiga “Soolise võrdõiguslikkuse probleemid ja lahenduste leidmine koos vabakonna ning sotsiaalsete partneritega/ ärisektoriga“ oma organisatsiooni üldisema eesmärgi – naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kui ühe põhilise inimõiguse ja üldise hüve edendamine kõigis ühiskonnaelu valdkondades – elluviimist.

Otsene eesmärk on sooliselt võrdse kohtlemise toetamine, sooliste stereotüüpide vähendamine ning erinevate sihtgruppide ja avalikkuse soolise võrdõiguslikkuse alane teavitamine; kodanikeühenduste sihtrühmade professionaalsuse ja proaktiivsuse tõstmine, soolise võrdõiguslikkuse alase eestkostetegevuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse tõstmine, et tagada seeläbi meestele ja naistele võrdsem kohtlemine ühiskonnas.

Sihtgrupp: Projekti sihtgrupid on kodanikeühendused, poliitikud, ajakirjanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste esindajad, ametiühingud, üliõpilased, täiskasvanukoolitajad, ärisektori esindajad, maakondlikud arenduskeskused.

Tegevused:

  • Võrdse palga päeva tähistamiseks viiakse koordineeritult teiste MTÜdega läbi avalikud diskussioonid, kaasates sotsiaalsete partnerite osapooli läbipaistvate ja objektiivsetel kriteeriumidel põhinevate töö hindamis- ja palgasüsteemide kasutuselevõtu suurendamiseks.
  • Konkursi “ Parim sooteadlik MTÜ 2016“ läbiviimine
  • ENUTi konverents teemal “Soolise võrdõiguslikkuse edendamine – suunad kuni aastani 2023”
  • Analüüs: Vanemaealised naised ja mehed tööjõuna
  • Antakse välja ENUTi akadeemilise ajakirja Ariadne Lõng järjekordne number, toimub selle esitlus

Jooksev teavitustegevus toimub ENUTi kodulehekülje, Facebook’i, ENUT võrgustiku infokanalite ja artiklite kaudu  meedias.

Partnerid: MTÜde soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustik, Sotsiaalministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, naisettevõtluse edendamise võrgustik

Projektijuht: Reet Laja

Materjalid

hmn   ebert

Rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu ja Friedrich Eberti Fond