Jaanika Joosu – Eesti ja läti õpetajate arusaamad ning enesepeegeldus soolise võrdõiguslikkuse edendamisest koolis

TALLINNA ÜLIKOOL
Haridusteaduste instituut
Kasvatusteaduste õppekava

Juhendaja: PhD Tiiu Kuurme

Tallinn 2021

Magistritöös seati eesmärgiks kirjeldada õpetajate valmisolekut ning teadlikkust edendada
õpilastes soolist võrdõiguslikkust kui hoiakulist väärtust.
Töö koosneb 4 peatükist. Teoreetilises osas antakse ülevaade sooliste stereotüüpide kujunemisest, sellest, kuidas kodu ja vanemad, kool ja õpetajad, samuti eakaaslased lapse kujunemist mõjutavad ning kuidas saab teadlik õpetaja toetada soolise võrdõiguslikkuse edendamist koolis.
Teooria osas tuginetakse peamiselt järgmistele autoritele: T. Kuurme, Ü-M. Papp, R. Kütt, E. Lahelma, A. Tšekalina, M. Houtte, K. Bussey, A. Bandura.
Magistritöö empiirilise osa moodustab kvalitatiivne uuring. Andmete kogumiseks on kasutatud kahte erinevat meetodit: poolstruktureeritud intervjuud ning intervjuule sarnaste küsimustega e-küsimustikku. Andmete analüüsiks kasutati temaatilist sisuanalüüsi.

Jaanika-Joosu-EESTI-JA-LATI-OPETAJATE-ARUSAAMAD-SVO