Lukas, Elen – Teletarbimise mõju laste arusaamadele soorollidest

Lukas, Elen
Teletarbimise mõju laste arusaamadele soorollidest

Õppe-/uurimisasutus: Eesti Humanitaarinstituut
Osakond/õppetool: Ühiskonnateooria õppetool, sotsioloogia
Juhendaja(d): Veronika Kalmus

Uurimuse tüüp: Bakalaureusetöö
Aasta: 2003

Kokkuvõte
Bakalaureusetöö keskendub küsimusele, kas televiisori vaatamine algklassiõpilaste (lapsed vanuses 7-12 aastat) poolt, avaldab mõju soorolli nägemusele. Kas televiisori vaatamise ja soorolli käsitluse vahel esineb seos? Eesmärgiks on välja selgitada, kuidas poisid ja tüdrukud näevad soorolle, kas tarbimine kinnistab traditsioonilisi soorolle või muudab neid ja milliseid telekangelasi nähakse eeskujudena. Töös kasutati kvalitatiivseid uurimismeetodeid, empiirilise osa aluseks on semi-struktueeritud intervjuud, mida analüüsiti cross-case meetodi abil. Valimiks olid kahe Tallinna kooli (Tallinna 37. Keskkool ja Tallinna Hiiu Põhikool) 1.-4. klassi õpilased vanuses 6-12 aastat. Valimi suuruseks oli 16 õpilast.