Janeli Eiert – Soolistatud võimusuhted Tallinna Vanglas

TALLINNA ÜLIKOOL
Ühiskonnateaduste instituut
Sotsioloogia suund

Juhendaja: Kadri Aavik PhD

Tallinn 2020

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada vanglateenistuses töötavate meessoost- ja
naissoost vanglaametnike arusaamad soolistatud võimusuhetest Tallinna Vanglas, et mõista
meeste ja naiste rollide olulisust vanglatöös nii sooaspektist lähtuvalt kui ka erinevate
ametipositsioonidest lähtuvalt.

Janeli-Eiert_Soolistatud-voimusuhted-Tallinna-vanglas