Kaia Rungi – Poiste ja tüdrukute lahus õpetamine kui sootundliku pedagoogika võimalus läbi õpetajate kogemuse

Tallinna Ülikool
Haridusteaduste instituut
Kasvatusteaduste õppekava

Juhendaja: Tiiu Kuurme PhD

Tallinn 2020

Magistritöös seati eesmärgiks uurida lahusõpetuse tähendust, võimalusi ja piiranguid segaklassi
ning ühesooliste laste klassi õpetamiskogemusega õpetajate tõlgendustes ja arusaamades ning
analüüsida, kas ja kuidas õpetajate arusaamad toetavad stereotüüpidest vabanemist ning eluterve
soolise identiteedi kujunemist.

Kaia-Rungi_Poiste-ja-tudrukute-lahus-opetamine-kui-sootundliku-pedagoogika-voimalus